Skoči do osrednje vsebine

V letu 2019 inšpektorji skoraj vsak mesec obravnavali en primer kršitev ravnanja zavarovanimi živalskimi vrstami

Ljubljana, 18. februar 2020. Zaradi suma nepravilnega ravnanja s prostoživečimi živalmi je Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor, v lanskem letu, uvedla deset inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov. Inšpektorat je eden od organov, ki nadzira spoštovanje in izvajanje predpisov, ki v Evropi urejajo varstvo in zaščito za več kot 30.000 vrst živali in rastlin, njihovih delov in izdelkov iz njih.

Opice - Inšpektorji za okolje in naravo so obravnavali oglaševanje prodaje mladiča berberskega makaka. Makaka je na češki spletni strani ponujal mali živalski vrt iz Slovenije. Inšpektor je ugotovil, da imajo 10 berberskih makakov, ki so jih pridobili na zakoniti način, da živijo v ustreznih razmerah in da so želeli prodati mladička, ki se jim je skotil. Po inšpekcijskem nadzoru so ponudbo umaknili.
Črne čopičarke, za katere so inšpektorji ugotovili, da živijo v neustreznih bivalnih razmerah, so bile preseljene v drug živalski vrt.

Lev - Mini živalski vrt je zaradi inšpekcijskega posredovanja uredil bivalne prostore dveh levov (Panthero leo) tako, da jim je onemogočen pobeg.

Medved - Lastnik dveh medvedov, je po opozorilu okoljskih inšpektorjev medveda pravilno označil s čipoma.

Zavezanec, ki se komercialno ukvarja s trgovanjem z mesom rjavega medveda, je po inšpekcijskem nadzoru odpravil ugotovljeno neskladje med nabavno in prodajno količino mesa. Drugemu takemu zavezancu pa je bila izdana odločba o prepovedi trgovine z izdelki iz rjavega medveda (Ursus arctos).

Ptice - Zaradi zagotavljanja ukrepov za onemogočanje pobega je bil uveden inšpekcijski postopek zoper lastnika nandujev in noja. Lastnik nanduja in noja sprehaja v urbanem okolju. Postopek še ni končan.

V inšpekcijskem postopku, ki se je začel zaradi neprimerne velikosti kletke za aro (Ara ararauna), je inšpektorica ugotovila, da ima ara obroček s številko osebka, ki je poginil v decembru 2013. Zavezanec je aro s tem obročkom kupil od posrednika iz Madžarske.  Inšpekcijski postopek še poteka.

Na osnovi prijave je bilo ugotovljeno, da sta pogodbena obročkovalca Prirodoslovnega muzeja Slovenije, zavarovane vrste ptic breguljko (Riparia riparia) med postopkom obročkanja zadrževala v ujetništvu več kot 3 ure, za kar nista imela dovoljenja. Uvedena sta bila prekrškovna postopka.

V skladu z rednim planom dela je bil opravljen tudi inšpekcijski nadzor pri zavezancu, ki ima pridobljena dovoljenja za komercialno gojitev določenih vrst papig, ki so zavarovane s konvencijo CITES in uvrščene v prilogi A in B Uredbe ES št. 338/97/ES. V postopku je bilo ugotovljeno, da zavezanec ne vodi evidence o gojitvi, ni oddal poročila o gojitvi za leto 2018 in ni vpisan v evidenco o prodaji na ARSO. Po tem, ko mu je bilo izrečeno opozorilo, je vse nepravilnosti odpravil.

Dvoživke, kuščarji, kače in pajki – v skladu z rednim planom dela je bil opravljen inšpekcijski nadzor pri zavezancu, ki je imel pridobljeno dovoljenje za komercialno gojitev določenih prostoživečih vrst dvoživk, kuščarjev, kač in pajkov, med njimi tudi vrst, ki so zavarovane z mednarodno konvencijo CITES (jemenski kameleon, kraljevi piton ter dve vrsti ptičjega pajka (Brachypelma smithi in Brachypelma vagans). V postopku je bilo glede gojitve ugotovljeno, da zavezanec ne vodi evidence o gojitvi in prodaji osebkov ter da na ARSO ni predložil evidence o gojitvi za leto 2018 ter da matična osebka kraljevega pitona nista bila ustrezno označena. Zavezanec je ugotovljene nepravilnosti po izreku opozorila v skladu s 33. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru odpravil.

V postopku je bilo ugotovljeno tudi, da zavezanec zadržuje v ujetništvu osebke več drugih vrst prostoživečih živali, med drugimi več vrst kuščarjev, dva modrasa (Vipera ammodytes) in pet zelenih suličark (Trimeresurus albolabris), pri katerih je inšpektorica preverila ustreznost bivalnih razmer. Pri tem je bilo ugotovljeno, da  trije osebki zelenih suličark nimajo ustreznih bivalnih razmer, zaradi česar je bilo zavezancu izrečeno opozorilo po 33. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Zavezanec je obveznost izpolnil.