Skoči do osrednje vsebine

Inšpekcija za okolje sistematično povečuje učinkovitost nadzora na področju okolja

Ljubljana, 12. februar 2020. Inšpekcija za okolje in naravo je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018, povečala obseg rešenih inšpekcijskih zadev za 16%, rešenih prekrškovnih zadev za 44%, izdanih prekrškovnih odločb za 37% ter izrečenih opominov v prekrškovnih postopkih za 29%.

To povečanje je rezultat sistematičnega uvajanja drugačnih pristopov k zadevam, nenehnega nadgrajevanja in dograjevanja informacijskega sistema, medsebojnega dogovarjanja in pogovarjanja, s katerimi je Inšpektorat RS za okolje in prostor začel v letu 2015 in še okrepil v letu 2017, ko je postalo jasno, da se število inšpektorjev ne bo povečevalo sorazmerno s povečevanjem števila nalog tako na okoljskem kot gradbenem področju ter pripadom prijav oziroma pobud za obravnavo zadev. Samo v letu 2019, je bilo število evidentiranih  prijav in pobud na Inšpekciji za okolje, v primerjavi z 2018, večje za 29 %. V letu 2018 smo evidentirali 3145 pobud, v letu 2019 pa že 4059. Takega števila pobud in prijav, ob zagotavljanju dobrih in nujnih rednih inšpekcijskih nadzorov pri zavezancih, ki prestavljajo tveganje za okolje, ni več mogoče tekoče obravnavati. Obžalujemo, da to pri prijaviteljih in splošni javnosti vzbuja občutek neodzivnosti inšpektorjev, ker to ne drži. Hitro in učinkovito odzivanje zato ostaja eden od ciljev okoljske inšpekcije tudi v prihodnje.

Inšpektorat RS za okolje in prostor je v zadnjih letih sprejel kar nekaj odločitev, usmeritev in notranjih navodil, ki so pripomogli k učinkovitejšemu delu tako v inšpekcijskih postopkih, kot v prekrškovnih postopkih.

Pospešeno smo začeli reševati stare zadeve, prioritetno smo začeli izvajati nadzore v zadevah, ki predstavljajo večje tveganje za okolje, pri obravnavi prijav in pobude striktno upoštevamo kriterije za obravnavo prijav, določili smo si maksimalnega število zadev, ki jih lahko inšpektor rešuje naenkrat, začeli smo izvajati notranje kontrole zastojev v vodenju inšpekcijskih postopkov, vključno z izvršilnimi postopki, obenem smo okrepili izobraževanje inšpektorjev, pravno podporo inšpektorjem, oblikovali vzorce dokumentov individualnih upravnih aktov in podobno.

Povečano učinkovitost v prekrškovnih postopkih povezujemo zlasti s postopno specializacijo inšpektorjev za vodenje prekrškovnih postopkov,  ki se je začela v 2018. Konec leta 2019 sta bili v delo na prekrškovnem področju že usmerjeni dve zaposleni, ki poleg ostalih inšpektorjev vodita in odločata o v prekrškovnih postopkih.

Inšpekcija za okolje se zaveda, da je izboljšanje kvalitete in učinkovitosti dela stalen proces, zato si je tudi v programu dela za obdobje 2020 – 2022 zadala zahtevne cilje, med katerimi ostaja izboljševanje kakovost dela na področju inšpekcijskega nadzora in ukrepanja, kar bo dosegla z rednim izobraževanjem in usposabljanjem inšpektorjev, bolj učinkovito izvajanjem postopkov izvršb in mehanizmom kontrolnih monitoringov. V okviru zmožnosti želimo še izboljšati odzivnost na vprašanja in pobude strank novinarjev in drugih javnosti.

Ob tem si bomo še naprej prizadevali za kadrovsko krepitev, s katero bi lahko zagotovil povečan obseg rednih nadzorov na področjih, kjer je zaznana večja neskladnost zavezancev in čim večjo učinkovitost.