Skoči do osrednje vsebine

Akcije nadzorov Inšpektorata za okolje in prostor v letu 2020

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpekcija za okolje in naravo, gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija, ki delujejo v okviru Inšpektorata za okolje in prostor bodo v letošnjem letu izvedle vsaj 13.500 inšpekcijskih nadzorov. V dvajsetih usmerjenih akcijah bo izvedenih več kot 2000 nadzorov.

Med cilji in nalogami inšpekcijskega dela ter načina doseganja ciljev, ki si jih je začrtal Inšpektorat RS za okolje in prostor v Strateških usmeritvah za leto 2020, je tudi 20 usmerjenih akcij nadzorov na področjih, kjer se je, po izkušnjah inšpekcijskih nadzorov iz prejšnjih let, pokazala potreba za uvedbo tovrstnih nadzorov oziroma področjih, na katerih se želi preveriti skladnost zavezancev s predpisi npr. zaradi uvedbe novih zahtev v zakonodaji, oziroma v primerih, ko je z oceno tveganja zaznana večja neusklajenost z zakonodajo. Akcije potekajo sočasno na področju cele države, so časovno omejene in imajo jasno določeno vsebino. Za vsako akcijo se določijo izhodišča in cilji ter se pripravijo usmeritve za delo glede vodenja postopkov in ukrepanja, zato je prednost akcij sistematični nadzor posameznega področja dela, pridobivanje povratnih informacij glede izvršljivosti in stopnje izvajanja predpisa ter poenotena nadzor in ukrepanje.

Gradbena inšpekcija si je v letu 2020 zastavila šest usmerjenih akcij. Dve sta usmerjeni v preprečevanje nastanka nedovoljenih gradenj oziroma nedovoljenih objektov. V eni akciji bodo gradbeni inšpektorji preverjali ali je bilo za gradnjo oz. objekt, ki se gradi in za katerega inšpektorat ni dobil prijave, pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma ali je objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem, v drugi pa bodo izvedli nadzore gradnje objektov, na katere so bili opozorjeni s pobudo.

Tudi letos bodo izvedli akcijo nadzorov nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov, v kateri inšpektorji ugotavljajo, ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi, so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.

Usmerjena akcija nadzorov nad prijavo začetka gradnje bo usmerjena v nadzor, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in imenovanja nadzornika.

V okviru akcije nadzorov nad delom udeležencev pri graditvi objektov se bo preverjalo, ali udeleženci pri graditvi objektov izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela (investitor, izvajalec, nadzornik…), ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave in predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje. V sklopu akcije bo opravljen tudi nadzor nad označitvijo in zaščito gradbišč.

Cilj usmerjene akcije nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v uporabi je preprečitev uporabe objektov brez uporabnih dovoljenj, zagotavljanje izpolnjevanja bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov, ugotovitev, ali objekti zagotavljajo dostopnost grajenega okolja, odprava obstoječih grajenih ovir in preprečitev nastanka novih grajenih ovir.
Geodetska inšpekcija bo izvedla dve akciji nadzora: akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji, ki bo usmerjena v zagotavljanje izpolnjevanja pogojev podjetij in v njih zaposlenih posameznikov za opravljanje geodetske dejavnosti, in akcijo nadzora nad evidentiranjem nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin v letu 2020, s katero bo zagotovljena večja pravna varnost lastnikov nepremičnin, vlaganj v nepremičnine in investicij, povezanih z nepremičninami, nepremičninskega trga ter pravično obdavčenje nepremičnin.

Stanovanjska inšpekcija bo v letu 2020 izvedla akcije nadzorov nad upravniki, nad poslovanjem prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb ter nad rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah. S temi akcijami želi stanovanjska inšpekcija doseči, da upravniki spoštujejo določbe materialnih predpisov, da se izvaja predpisano vzdrževanje skupnih delov v večstanovanjskih stavbah ter odgovorno in zakonito poslovanje prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb v fazi prodaje posameznim kupcem.

Nadaljevala se bo usmerjena akcija nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov, ki jo okoljski inšpektorji izvajajo skupaj s predstavniki Finančne uprave RS in Policije ter tujih nadzornih organov, predvsem na mejnih prehodih.

Nadaljevala se bo tudi akcija poostrenih nadzorov imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj, ki jo skupaj izvajajo inšpektorji za okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urada za kemikalije ter energetski inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo.

Inšpektorji za okolje bodo v sodelovanju s policijo izvedli tudi akcijo nadzora vožnje v naravnem okolju. Prednostno se bo nadzor izvajal na območjih, ki imajo naravovarstveni status.

V januarju so inšpektorji za okolje že izvedli usmerjeno akcijo ravnanja s komunalno odpadno embalažo pri izvajalcih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov.

Ker se je v letu 2019 pojavil problem nakopičenih količin odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)  pri izvajalcih javnih služb, bo  Inšpekcija za okolje in naravo v letošnjem letu izvedla akcijo nadzora nad petimi nosilci skupnih načrtov glede zbiranja in obdelave OEEO za leto 2018 in leto 2019.

Inšpektorji za okolje pa bodo akcijo nadzorov izvedli tudi Centrih za obdelavo mešane komunalne odpadne embalaže.

Ker je v Načrtu upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 (NUV)  navedeno, da sta vodni telesi podzemne vode Murska kotlina in Dravska kotlina v slabem kemijskem stanju in sicer zlasti zaradi nitrata, bodo okoljski inšpektorji ciljno pregledali  pomembnejše vire nitrata Dravske in Murske kotline. Zaradi težav pri oskrbi s pitno vodo na tem območju, zaradi onesnaženosti vodonosnikov bo v akcijo vključen tudi nadzor nad rabo vode iz 2. terciarnega vodonosnika Dravske kotline.

Izvedli bodo tudi akcijo nadzora nezakonitih ravnanj s prostoživečimi živalmi.

V akciji nadzorov visokonapetostnih transformatorjev, katerih nazivna napetost je med 1 kV in 110 kV, ki so nameščeni v območju povečanega varstva pred sevanjem, bodo okoljski inšpektorji, preverjali ali so izvedene prve meritve za te vrste virov EMS in ali je njihovo obremenjevanje okolja z EMS v dovoljenih okvirih. Takšni transformatorji lahko predstavljajo pomemben vir elektromagnetnega sevanja v okolju.