Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 60. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Vlada je na 60. redni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Predlog Zakona o ohranjanju narave

Vlada je sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave in ga pošlje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku. Sprememba Zakona o ohranjanju narave se nanaša na manj zahtevne uskladitve zakona s pravom Evropske unije, ki so posledica očitanega neskladnega prenosa in neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 6. in 16. člena  Direktive o habitatih.

 S spremembami 10. člena ZON, ki ureja izjeme pri uporabi zakona in s tem izjeme od Direktive o habitatih v primeru neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje, v primeru reševanja ljudi in premoženja ter v primeru izvajanja slovenskih ukrepov obrambe, se te izjeme opredelijo ustrezneje, bolj restriktivno ter v tesnejši navezavi na sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z jasno opredelitvijo, kdaj ta stanja prenehajo in z zahtevo, da pristojna služba za varstvo narave po njihovem prenehanju ugotovi vpliv izvajanja nujnih del in ukrepov na cilje ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. S predlaganimi spremembami 102. člena se odpravlja vsak dvom glede tega, da v postopku presoje sprejemljivosti v primeru določitve nadomestnih habitatov ti vedno predstavljajo izravnalni ukrep in gre v takem primeru za postopek prevlade javne koristi po četrtem odstavku 6. člena Direktive o habitatih. Obenem se tudi jasneje določa, da mora imeti vzpostavitev nadomestnega habitata enake naravovarstvene značilnosti kot nadomeščeni habitat in da mora to območje po vzpostavitvi dobiti enak pravni status kot nadomeščeno območje. Izrecno je tudi izključena možnost, da bi se kot izravnalni ukrep pri planih in posegih, ki lahko pomembno vplivajo na varstvene cilje posebnega varstvenega območja ali potencialnega posebnega ohranitvenega območja štela tudi vzpostavitev drugega območja, ki nima enakih naravovarstvenih značilnosti kot nadomeščeno območje in da bi se kot izravnalni ukrep na teh območjih predvidelo plačilo denarnega zneska v vrednosti povzročene okrnitve narave. Predmet novele je tudi sprememba 137. člena, ki je bila v prehodnih določbah Zakona o nevladnih organizacijah spremenjena nepopolno in se beseda »društva« ni na vseh mestih v členu nadomestila z besedo »nevladne organizacije«. Da ne bi prihajalo do neskladnosti z Zakonom o nevladnih organizacijah, pa tudi zaradi zagotavljanja skladnosti z Aarhuško konvencijo, je ta dopolnitev nujna, da bi se odpravil kakršenkoli dvom glede tega, ali so do delovanja v javnem interesu upravičene vse nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave, v vseh statusno pravnih oblikah.

 

Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta. Uredba se spreminja zaradi zagotavljanja dolgoročne finančne vzdržnosti delovanja Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Osnova za nadomestilo zaradi omejene rabe prostora se bo revalorizirala z letno stopnjo inflacije v državah članicah Evropske unije samo kot razlika inflacije, ki presega 1,5% stopnjo inflacije v državah članicah Evropske unije (npr. 0,3% pri letni stopnji 1,8%). Kadar bo letna stopnja inflacije 1,5% ali manj, se osnova za nadomestilo ne bo revalorizirala. Nadomestilo, ki je bila za leto 2014 določena v višini 5.791.400 evrov se poveča na  6.053.000 evrov, s čimer se upoštevajo tudi letne stopnje inflacije v letih od 2015 do 2019. Osnova 6.053.000 evrov je usklajena z Agencijo za radioaktivne odpadke, ki sodeluje pri pripravi novelacij Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško in z Občino Krško, ki je največji prejemnik nadomestila.  Status jedrskih objektov se v povezavi z določitvijo višine nadomestilo zaradi omejene rabe prostora v tej uredbi  natančneje določi.

 

 

Sklenitev aneksov za odvzem naplavin

Vlada je sklenila  tri anekse h koncesijskim  pogodbam za odvzem naplavin v letu 2020, in sicer:

-  iz lovilne jame pri Dolinah iz struge reke Soče, s koncesionarjem Kolektor cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. o. o., Kromberk;

- iz lovilne jame na reki Tolminki, s koncesionarjem Soške elektrarne Nova Gorica d. o. o., Nova Gorica;

- in iz lovilne jame na reki Bači, s koncesionarjem Soške elektrarne Nova Gorica d. o. o., Nova Gorica.

Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači namreč določa, da se posebni pogoji, ki jih mora upoštevati koncesionar med izvajanjem koncesije v posameznem koledarskem letu (letna količina naplavin za odvzem, čas izvajanja odvzemov po koncesiji) določijo v aneksih h koncesijski pogodbi, ki se sklenejo za obdobje posameznega koledarskega leta.