Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 59. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za okolje in prostor

Vlada je na 59. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Soglasje Občini Sevnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena

Vlada je izdala Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca na zemljiščih v katastrskih občinah Šmarje, Sevnica, Blanca in Studenec. Ministrstvo za okolje in prostor je preverilo možnost izvedbe in uporabe prostorskih ureditev, ki so določene z državnim prostorskim načrtom, upoštevajoč predloge Občine Sevnica. Preverilo je zemljišča, ki jih je občina navedla v pobudi, z vidika potreb po poseganju nanje. Vlada v skladu s tretjim odstavkom 82. člena  Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) ugotavlja, da so predlagane prostorske ureditve lokalnega pomena v skladu s prostorskimi ureditvami iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca in s tem izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja k pobudi Občine Sevnica.

 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06

Vlada je izdala Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06. Uredba ureja predmet, obseg in območje koncesije, pogoje za pridobitev in izvajanje koncesije, obveznosti koncesionarja glede izvajanja koncesije, podelitev koncesije, plačilo za koncesijo, vsebino koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem in nadzor nad izvajanjem koncesije. Na podlagi tega koncesijskega akta se bo koncesija podelila na podlagi javnega razpisa, in sicer v skladu s prvim odstavkom 139. člena Zakona o vodah.