Skoči do osrednje vsebine

Lani opravljenih 239 poostrenih nadzorov obratov in naprav, ki predstavljajo določeno tveganje za okolje

28. januar 2020. Inšpektorji za okolje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetski inšpektorji za strojno področje in elektroenergetski inšpektorji ter v kolikor gre za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, tudi inšpektorji Urada za kemikalije, so vsak iz svojega področja, v letu 2019, izvedli 239 skupnih nadzorov obratov oziroma zavezancev z napravami, ki predstavljajo določeno tveganje za okolje, zaradi česar morajo za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in delovati v skladu z njim. V akciji sodeluje tudi Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki zavezancem z napravami, ki predstavljajo tveganje za okolje, izdaja okoljevarstvena dovoljenja.

Inšpektorji so z usmerjeno akcijo poostrenih inšpekcijskih nadzorov pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj (OVD) naprave ali obrata, začeli po sklepu Vlade RS, 1. septembra 2018. Inšpektorji so tedensko izvedli nadzor v petih obratih. Do konca leta 2018 so opravili nadzor pri 70. zavezancih. V letu 2019 so opravili nadzore pri 239. zavezancih, v letošnjem letu bodo do 1. septembra, ko se bo akcija zaključila opravili še 165 poostrenih nadzorov imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj.

Deset zavezancev od 239., pri katerih so inšpektorji za okolje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetski inšpektorji za strojno področje, elektroenergetski inšpektorji ter inšpektorji Urada za kemikalije, opravili skupne nadzore v letu 2019, iz različnih razlogov ni obratovalo v času nadzora.

Pri 139. od 229. zavezancev, okoljski inšpektorji niso odkrili kršitev predpisov in določil OVD. Za ureditev kršitve, ki so jih ugotovili pri 88. zavezancih, pa so izdali 41 odločb in 56 opozoril, uvedli so 12 prekrškovnih postopkov in en izvršilni postopek.

Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so pri 87. zavezancih ugotovili kršitve predpisov, pri 67. so te kršitve predstavljale tudi prekršek. Nadzore so opravili pri vseh zavezancih, ki so bili predvideni za nadzor v letu 2019 razen pri tistih zavezancih, ki imajo naprav izven stavb ozirom

niso obratovali.
Energetski inšpektorji Inšpektorata za infrastrukturo so izvajali nadzor nad upoštevanjem predpisov s področja energetike in v okviru inšpekcijskih pooblastil zagotavljali varno in zanesljivo obratovanja energetskih naprav, napeljav in postrojenj. Nadzore so izvajali energetski inšpektorji za področje energetike in energetski inšpektorji za področje strojne energetike, vsak na svojem področju. Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih na področju nizkonapetostnih inštalacij in strelovodne zaščite in na področju strokovne usposobljenosti upravljalcev energetskih naprav. Poleg tega so inšpektorji ugotovili nepravilnosti pri vzdrževanju energetskih inštalacij in pripadajočih transformatorskih postaj, in pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom. Nepravilnosti so ugotovili tudi na področju Ex-opreme. Glede na težo kršitve so energetski inšpektorji v letu 2019 izdali 67 ureditvenih odločb oziroma izrekli 188 opozoril na zapisnik. Uvedli so 4 izvršilne postopke in izrekli 1 denarno kazen. Pri 218. zavezancih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato je bil postopek z zapisnikom ustavljen.

Inšpekcija za kemikalije sodeluje pri nadzoru OVD le pri podjetjih, ki proizvajajo ali skladiščijo kemikalije. V letu 2019 je bilo opravljenih 41 pregledov teh podjetij, nepravilnosti so bile najdene v dvanajstih primerih. Nepravilnosti so se nanašale na skladiščenje kemikalij, le v enem primeru je šlo za odsotnost dovoljenja za uporabo strupenih kemikalij. Ker je šlo za manjše nepravilnosti, so bila izdana opozorila na zapisnik, velika večina podjetij je nepravilnosti odpravila že do konca koledarskega leta, vključno s takojšnjo pridobitvijo dovoljenja za uporabo strupenih kemikalij.

Glede na to, da zavezanci kršitve odpravljajo v določenih rokih, z akcijo dosegamo pomemben cilj: in sicer, da povečujemo skladnosti delovanja zavezancev s predpisi, in zmanjšujemo možnost tveganja za okolje in človeka.