Skoči do osrednje vsebine

Vzorec ugotovitvenega sklepa o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka, ki je vključen v redni oddelek programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovni pomočjo

Ker smo na področju predšolske vzgoje zaznali potrebo po poenotenju dokumenta, ki opredeljuje dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek, smo na ministrstvu pripravili vzorec ugotovitvenega sklepa o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka, ki je vključen v redni oddelek programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca

Ob prehodu na nov način obravnave otrok s posebnimi potrebami ob uveljavitvi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17) (v nadaljevanju: zakon) se dodatna strokovna pomoč otroku določi na podlagi individualnega načrta pomoči družini oziroma zapisnika multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo in ocene strokovne skupine za zgodnjo obravnavo v vrtcu, ob upoštevanju veljavnih normativov.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/0377/05120/0593/15 in 59/19) (v nadaljevanju: pravilnik), v četrtem odstavku 13. člena določa, da vrtec izda ugotovitveni sklep o vrsti in obsegu dodatnih stroškov na otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca in ga posreduje občini zavezanki za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev. Ugotovitveni sklep je podlaga za izstavitev mesečnega računa občini zavezanki.

Ugotovitveni sklep, ki smo ga pripravili v sodelovanju z vami, je vzorec in ni predpisan obrazec, zato ga morate vrtci prilagoditi glede na individualne dejanske stroške in okoliščine. Svetujemo, da se vrtci o končni obliki in vsebini sklepa uskladite z občino zavezanko.

Predlogo lahko smiselno prilagodite in jo uporabite tudi za uveljavljanje stroškov spremljevalca ali drugih stroškov za otroka, vključenega v razvojni oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke, če je za to podlaga v individualnem načrtu pomoči družini oziroma zapisniku multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo. To možnost za otroke namreč določa zakon v 15. členu, zato ti stroški v pravilniku niso posebej opredeljeni.

 Zahvaljujemo se za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo ter vam želimo uspešno delo,

 Anton Baloh

 generalni direktor Direktorata za predšolsko izobraževanje in osnovno šolstvo