Skoči do osrednje vsebine

Na področju varstva vodnih virov Slovenije, so inšpektorji v lanskem letu izvedli akcijo nadzorov največjih porabnikov vode in v proizvajalcev pijač

Ljubljana, 17. januar 2020. Inšpekcija za okolje je v letu 2019 izvedla akcijo podrobnega nadzor rabe vode pri 77 največjih odjemalcih vode, ki so nosilci 90 vodnih pravic. Od teh je bilo 16 proizvajalcev pijač, z dvajsetimi vodnimi pravicami. Inšpektorji so preverjali skladnost rabe vode z zahtevami zakonodaje, vodnih pravic ter okoljevarstvenih dovoljenj glede količin odpadnih voda. Ugotovili so, da je skladnost zavezancev dobra glede zahtev, ki se nanašajo na plačevanje dajatev za rabo vode in zahtev ki se nanašajo na rabo podzemnih voda, zadovoljiva glede zahtev, ki se nanašajo na mesto odvzema, namen rabe vode in na največjo dovoljeno količino odvzema ter količino odpadne vode. Skladnost zavezancev pa je ne zadovoljiva glede zahtev ki se nanašajo na spremljanje odvzetih količin vode z merilno napravo, poslovnik in zagotavljanje ekološkega pretoka. Do konca leta 2019 so inšpektorji izrekli 23 opozoril, izdali 14 inšpekcijskih odločb in 7 opominov v prekrškovnih postopkih.

Inšpektorji so ugotovili, da so zavezanci, z izjemo petnajstih, izpolnjevali zahteve, ki se nanašajo na predmet in obseg vodne pravice. Med kršitelji se v sedmih primerih mesto odvzema ni skladalo s koordinatami mesta odvzema vode, v štirih primerih zavezanci niso rabili vodo samo za lastne potrebe, v dveh primerih so zavezanci odvzemali več vode, kot jim je dovoljeno, v enem primeru je zavezanec rabil vodo tudi za drug namen, kot mu je bilo dovoljeno, v enem primeru je zavezanec odvzemal vodo tudi iz vira, za katerega ni imel pridobljene vodne pravice.

Nosilci osmih vodnih pravic niso zagotovili rednega spremljanja odvzetih količin vode z merilno napravo, tako da je možno vsak trenutek preveriti odvzeto količino vode. Glede na to, da je za nadzor ustreznosti merilnih naprav pristojen Urad Republike Slovenije za meroslovje (MIRS), so inšpektorji za okolje nepravilnosti, odstopali uradu.

V sedmih primerih zavezanci niso zagotavljali predpisano pogostost odčitavanja odvzetih količino vode, v petih primerih niso vodili evidence odvzetih količin vode in prav tako v petih primerih niso hranili rezultate meritev v skladu z zahtevami vodne pravice.

Nosilci 20 vodnih pravic (25%) niso imeli poslovnika za obratovanje in vzdrževanje vodnega objekta ali naprave. 3 jih v poslovniku ni opredelilo način izvajanja pogojev, ki se nanašajo na varstvo voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov in 3 niso opredelili ukrepe, ki se nanašajo na varstvo pred škodljivim delovanjem voda in način obratovanja posameznega objekta in naprave, vključno z načinom obratovanja v primeru visokih voda.

Od 21 nosilcev vodnih pravic, ki imajo določen ekološki pretok (Qes) jih kar 9 ni v skladu z zakonodajo v roku vložilo vloge za pridobitev vodnega soglasja.

Malo kršitev je bilo ugotovljenih pri nadzoru izpolnjevanja zahteve, ki so običajno določene z vodno pravico pri odvzemih iz podzemne vode in nobene kršitve v zvezi s plačevanjem koncesnin.

V smislu pogostnosti kršitev na posameznih področjih nadzora, zavezanci rabo vode za proizvodnjo pijač ne odstopajo bistveno od ostalih vključenih v akcijo nadzora.
Do konca leta 2019 so inšpektorji izrekli 23 opozoril, izdali 14 inšpekcijskih odločb in 7 opominov v prekrškovnih postopkih. Vendar vsi inšpekcijski postopki še niso zaključeni. Število in odstotek kršitev je podano na stanje konec novembra 2019.

Največ odločb (7) se nanaša na zahteve glede poslovnika, na namestitev merilnih naprav za meritev odvzete vode se nanašajo 4 odločbe, dve na vzdrževanje objektov in naprav za rabo vode, in po ena na zagotovitev meritev odvzete vode, izvedbo prvih meritev odpadne vode, prepoved obratovanja naprave, ki izpušča odpadno vodo brez okoljevarstvenega dovoljenja, določitev pravilnih koordinat mesta odvzema vode in oddajo vloge za pridobitev vodnega soglasja za ureditev tehnične rešitve zagotovitve in načina spremljanja Qes. V posamezni odločbi je lahko izrečeno več ukrepov, zato je skupno število ukrepov večje od števila izdanih odločb.

Prekrškovni postopki, ki so že bili uvedeni, se v treh primerih nanašajo na zagotovitev namestitve merilnih naprav za merjenje odvzema vode, v posameznih primerih pa na čezmerno obremenjevanje z odpadnimi vodami, na nepravočasno oddajo vloge za pridobitev vodnega soglasja za ureditev tehnične rešitve zagotovitve in načina spremljanja Qes, na nepravočasno oddajo napovedi za plačilo vodnega povračila in poslovnik.

Iskalnik