Skoči do osrednje vsebine

Poročilo akcije nadzora nad oglaševanjem prodaje stanovanj in enostanovanjskih stavb v letu 2019

Ljubljana 24. December. Da bi zaščitili končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi ob prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb, je stanovanska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor, izvedla inšpekcijski nadzor nad naključno prodajo stanovanj in enostanovanjskih stavb, ki jih prodajalci oglašujejo v različnih medijih.

Inšpekcijski nadzor nad oglaševanjem prodaje je bil izveden nad naključno izbranimi nepremičninami na območju celotne države. Inšpektorji so preverjali, ali so izpolnjeni pogoji za sklepanje pogodb oziroma oglaševanje nepremičnine kot so opredeljeni v Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, in sicer, ali je prodajalec bodisi lastnik zemljiške parcele, na kateri bo gradil oziroma gradi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe, bodisi imetnik stavbne pravice na zemljiški parceli, na podlagi katere je upravičen zgraditi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe; ali je bilo za gradnjo iz izdano dokončno gradbeno dovoljenje in v primeru, da je predmet prodaje posamezen del stavbe z več posameznimi deli ali je prodajalec v obliki notarskega zapisa določil splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe z vsebino.
Prodajalcem so posredovali pisni poziv za dostavo ustrezne dokumentacije. Ko so inšpektorji ugotovili nepravilnosti, so po uradni dolžnosti izdali odločbo o prepovedi oglaševanja in sklepanja pogodb ter uvedli tudi prekrškovni postopek.V primeru, ko v okviru izvedenega obsega nadzora ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, so inšpekcijski postopek končali.
Nadzor je bil izveden za sedemindvajset oglaševanih nepremičnin. V osmih primerih je vršil prodajo investitor sam, v devetnajstih pa je imel sklenjeno posredniško pogodbo o prodaji in oglaševanju nepremičnine z nepremičninskim posrednikom.

Inšpektorji so za štiri oglaševane nepremičnine ugotovili, da dejansko ne gre za prodajo novogradenj, temveč za prodajo še »nikoli vseljenih« nepremičnin, ki so sicer oglaševane kot novogradnja. V nadzorih preostalih triindvajset prodajalcev nepremičnin, je bilo v petih primerih ugotovljeno, da niso izpolnjeni pogoji, ki jih za pričetek oglaševanja in prodaje nepremičnin določa Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb.
V okviru izvedene usmerjene akcije Inšpektorata za preveritev oglaševanja prodaje stanovanj in enostanovanjskih stavb ni bila izdana nobena upravna odločba, saj so vsi prodajalci nemudoma pristopili k vzpostavitvi zakonitega stanja (prenehanje oglaševanja, dopolnitev dokumentacije). V dveh primerih so inšpektorji uvedli prekrškovna postopka, kjer sta bili ob upoštevanju teže prekrška izrečeni dve opozorili in ena odločba o prekršku – opomin. V enem primeru, ko so, inšpektorji ugotovili, da nepremičnina, ki jo oglašuje nepremičninski posrednik nima gradbenega dovoljenja za gradnjo, je bil zaradi nelegalne gradnje uveden inšpekcijski postopek, v enem primeru je investitor pridobil gradbeno dovoljenje (z oglaševanjem je pričel nekoliko prehitro).

Iskalnik