Skoči do osrednje vsebine

Nadzor nad delom udeležencev pri graditvi objektov

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Ljubljana, 24. 12 2019. Med februarjem in oktobrom je gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor izvedla koordinirano akcijo nadzora nad delom udeležencev pri graditvi objektov.

V akciji je sodelovalo 52 gradbenih inšpektorjev Inšpektorata RS za okolje in prostor (v nadaljevanju IRSOP). Od 360 načrtovanih inšpekcijskih pregledov oz. nadzorov je bilo uvedenih 386 postopkov, od teh 369 upravnih inšpekcijskih postopkov in 17 prekrškovnih postopkov, znotraj katerih je bilo opravljenih 598 inšpekcijskih pregledov oz. nadzorov. Inšpekcijski nadzor je bil prvenstveno usmerjen v gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov katerih nadzor je v širšem interesu.

Preverjalo se je ali udeleženci pri graditvi objektov izpolnjujejo z zakonom določene obveznosti in pogoje za opravljanje svojega dela (investitor, izvajalec, nadzornik…). V sklopu akcije je bil izveden tudi nadzor nad prijavo začetka gradnje, kot to določa Gradbeni zakon (v nadaljevanju GZ), torej ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave in predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje. V sklopu akcije je bil opravljen tudi nadzor nad označitvijo in zaščito gradbišč, na podlagi določb Gradbenega zakona in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi, med katere sodi tudi Pravilnik o gradbiščih.

V nadaljevanju podajamo kratka pojasnila izvajanja predmetne akcije:

V sklopu akcije je bilo opravljenih 598 inšpekcijskih pregledov in 110 zaslišanj. V zvezi z Akcijo so gradbeni inšpektorji sestavili tudi 268 ostalih zapisnikov. V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so bili zavezanci v 40 primerih, na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, opozorjeni na ugotovljene nepravilnosti ter jim je bil odrejen rok za njihovo odpravo, z opozorilom, da v kolikor nepravilnosti ne bodo odpravljene v navedenem roku, bodo izrečeni drugi ukrepi v skladu z zakonom.

V zadevah, ki so bile predmet nadzora v okviru akcije in nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene so gradbeni inšpektorji postopke ustavili. Tako je bilo na dan 12. decembra 2019 izdanih 172 sklepov o ustavitvi postopkov, 1 sklep o ustavitvi izvršbe in 61 ustavitev postopka na zapisnik.

V zvezi z vodenjem prekrškovnih postopkov je bilo v sklopu Akcije izdanih 8 odločb po Zakonu o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) z izrečenim opominom, 3 pisna opozorila po ZP-1, 5 plačilnih nalogov po ZP-1 v skupni višini izrečenih glob 6.500,00 € ter 1 ustavitev postopka po 51 čl. ZP-1. V eni zadevi ugotovitveni prekrškovni postopek še ni zaključen.

Ugotovljeni prekrški so se nanašali na neustrezno zavarovanje gradbišča ali označitev z gradbiščno tablo, opravljanje dejavnosti gradbeništva, ko niso za to izpolnjeni pogoji, na neobstoj sklenjenega zavarovanja pred odgovornostjo za škodo, ki bi lahko nastala pri opravljanju arhitekturne in inženirske dejavnosti oziroma pri opravljanju dejavnosti izvajalca del, na nesklenjen dogovor o izvajanju storitev v pisni obliki ter neimenovanje nadzornika.

V Akciji nadzora nad delom udeležencev pri graditvi objektov je bilo skupno izdanih 57 inšpekcijskih odločb.

Odkritih je bilo 7 nelegalnih objektov, za katere so bile izdane odločbe za ustavitev gradnje ter rok za odstranitev objekta. Ugotovljen je bil en neskladni objekt, za katerega je bila izdana odločba na podlagi 1. točke 83. čl. GZ, s katero je inšpektor odredil, da se gradnja ustavi, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja. V zvezi z neskladno uporabo objekta sta bili izdani dve odločbi na podlagi 84. čl. GZ, s katerima je bila odrejena prepoved uporabe objekta do izdaje uporabnega dovoljenja.

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev so gradbeni inšpektorji izdali dve odločbi za odpravo nepravilnosti, in sicer eno odločbo na podlagi 1. alineje 1. točke 80. člena GZ ter eno odločbo na podlagi 3. alineje 1. točke 80. člena GZ. Ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na neizpolnjevanje bistvenih zahtev ter neimenovanje nadzornika.

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri sami gradnji pa so gradbeni inšpektorji izdali eno odločbo na podlagi 1. točke 1. odstavka 150. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) ter 44 odločb za odpravo nepravilnosti na podlagi 86. člena GZ. Ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na:
-neurejenost gradbišča v skladu z varnostnim načrtom;
-nepopolno ograditev gradbišča z ograjo, katera bi preprečevala dostop tretjim osebam na gradbišče;
-nepopolno označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta;
-neobstoj gradbiščne table;
-neobstoj dokazil o imenovanju nadzornika za vodenje strokovnega nadzora pri gradnji objekta;
-neobstoj projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljevanju PZI);
-neobstoj načrta organizacije gradbišča, ki bi bil izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.

V vseh zadevah, ki so vključene v akcijo, pa še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, zato bodo ugotovitveni postopki potekali tudi po predvidenem časovnem okvirju akcije. Od skupno uvedenih 369 upravnih inšpekcijskih postopkov še ni odločeno v 125 zadevah, kar predstavlja 33,9% takih zadev.

Glede na to, da v 125 obravnavanih zadevah v času poročanja še ni bilo odločeno oziroma ugotovitveni postopki v teh zadevah še potekajo, pričakujemo, da se bi lahko število ugotovljenih nepravilnosti še povečalo.

Bistvene ugotovitve nadzora so bile, da veliko gradbišč ni oziroma ni ustrezno označenih in ograjenih, glede na zahteve Pravilnika o gradbiščih, vendar so bile pomanjkljivosti tekom akcije v veliki meri odpravljene, kar nakazuje na to, da je bil namen akcije v letu 2019 dosežen.