Skoči do osrednje vsebine

Akcija nadzora nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov v letu 2019

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Ljubljana, 24. december 2019 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je med 1. januarjem 2019 in 1. oktobrom 2019 izvedla nadzorovano akcijo nad vgrajevanjem gradbenih porizvodov. Cilj akcije je bil ugotoviti stanje na področju vgrajevanja gradbenih proizvodov – ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.

Gradbeni inšpektorji so preverjali gradbišča novogradenj s poudarkom na naslednjih gradbenih proizvodih:
vezna sredstva lesenih konstrukcij, armatura za beton (ravne palice in mreže; krivljena armatura izvzeta),
protipožarna ter dimo-tesna vrata in vrata na evakuacijski poti oziriroma druge gradbenih proizvodove v kolikor naštetih ni bilo.

Preverjali so, ali ima vgrajeni gradbeni proizvod ustrezno oznako oz. izjavo o lastnostih in ali sta popolni, ali proizvod s svojimi lastnostmi ustreza projektnim zahtevam; ali je certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (oz. certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje) veljaven ali se izjava sklicuje na veljavne in primerne tehnične specifikacije).

V akciji je sodelovalo 8 gradbenih inšpektorjev IRSOP. Od 120 načrtovanih inšpekcijskih pregledov oz. nadzorov je bilo uvedenih 133 postopkov, od teh 127 upravnih inšpekcijskih postopkov in 6 prekrškovnih postopkov, znotraj katerih je bilo opravljenih 162 inšpekcijskih pregledov oz. nadzorov. Inšpekcijski nadzor je bil prvenstveno usmerjen v gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov katerih nadzor je v širšem interesu.

Ostali izsledki so bili pridobljeni z dodatno pomočjo izpolnjene tabele po poteku akcije. Pregledanih je bilo skupaj 267 gradbenih proizvodov pri različnih subjektih, od katerih en ni ustrezal projektnim zahtevam, štirje proizvodi niso bili ustrezno vgrajeni in enajst jih ni bilo danih na trg v skladu s pravili. Pri 256 proizvodih ni bilo najdenih nepravilnosti.

Inšpektorji so izdali 2 opozorili po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru 5 odločb po Gradbenem zakonu. Štirje postopki z ugotovljenimi nepravilnostmi so še v teku. Pri nadzoru nad vgradnjo gradbenih proizvodov, so bili v dveh primerih ugotovljeni tudi pomanjkljivo definirani projekti PZI ter nepravilnosti nadzornika gradnje, zaradi česar sta bili izdani 2 odločbi po Gradbenem zakonu. Pri določenih proizvodih je bilo najdenih več nepravilnosti hkrati, za katere pa je bil izdan po en ukrep.

Med 16 pregledanimi veznimi sredstvi za les smo v 4 primerih ugotovili nepravilnosti. Izdani sta bili 2 odločbi izvajalcem za vgradnjo neprimernih proizvodov, ter 2 odločbi projektantu, zaradi nedoločenosti detajlov PZI, zaradi česar so posledično bili vgrajeni neprimerni proizvodi in neustrezno izvedeni stiki. Kritična so predvsem sidranja strešnih gred v AB venec. Ugotovljeno je bilo, da se za sidrišča uporabljajo navojne palice, ki niso temu namenjene in sidrne kljuke, ki niso dane na trg v skladu s predpisi za gradbene proizvode. V nekaj primerih so bili že projekti pomanjkljivo določeni in nadzorniki niso dosledno ukrepali (preverili skladnost izvedbe s PZI, ali v primerih odstopanja od PGD-PZI skupaj s statikom poiskali novo tehnično rešitev. Vgrajujejo se tudi tesarke spone, ki niso dane na trg v skladu s pravili in sicer po svojevoljni izbiri izvajalcev v smislu gradbene tradicije, niso pa del projektov.Večinoma so se zadeve neprimernih stikov rešile po posredovanju gradbene inšpekcije s spremembo projektnih rešitev in zamenjavo gradbenih proizvodov.

Pri nadzoru armaturne palice in mrež je bila v enem primeru ugotovljena nepravilnost vendar je postopek še v teku in končni ukrepi še niso izdani.

Pregledanih je bilo 8 proizvodov. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Poleg zgoraj navedenih skupin gradbenih proizvodov je bilo pregledanih še 134 drugih proizvodov. Med njimi je v dveh primerih lesene strešne konstrukcije bilo ugotovljeno, da proizvod ni dan na trg v skladu s pravili za katere je bila izdana odločba. V enem primeru lesene konstrukcije s štirimi različnimi proizvajalci lesenih konstruktivnih elementov je bilo prav tako ugotovljeno, da proizvodi niso dani na trg v skladu s pravili, za katere pa je inšpektor zahteval pridobitev dokazila o ustreznosti vgrajenih proizvodov in o svojih ugotovitvah obvestil TIRS. Po prejetju dokazil o ustreznosti je bilo zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte. V enem primeru je bilo ugotovljeno, da je bil vgrajen beton, ki ni bil dan na trg in za katerega lastnosti niso podane oziroma ustrezno zagotovljene. Za ta beton je bila izdana odločba po Gradbenem zakonu.