Skoči do osrednje vsebine

Akcija nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih objektov 2019, v zadevah, kjer ni podane pobude

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je med 1. januarjem 2019 in 1. oktobrom 2019 izvedla koordinirano akcijo v zvezi z nadzorom preprečevanja nedovoljenih objektov, v zadevah, kjer ni podane pobude. Akcija je bila usmerjena v odkrivanje nedovoljenih gradenj, predvsem na varovanih območjih, pa tudi na drugih območjih, v zvezi z objekti, kjer ni podane pobude oziroma prijave

Pri izvedbi akcije je bilo potrebno upoštevati, da je akcija nadzora prvenstveno usmerjena v objekte v gradnji in ne v že zgrajene in vseljene objekte. Gradbeni inšpektorji so z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali ali se gradnje objektov izvajajo na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj. V primerih, ko je bilo ugotovljeno, da je gradnja dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem.

V primeru, ko je bilo v sklopu akcije ugotovljena nedovoljena gradnja oziroma nedovoljen objekt je gradbeni inšpektor izrekel ukrep skladno z določili Gradbenega zakona (v nadaljevanju GZ).

V akciji je sodelovalo 55 gradbenih inšpektorjev. Od 260. načrtovanih inšpekcijskih pregledov oz. nadzorov je bilo uvedenih 298 postopkov, od teh 280 upravnih inšpekcijskih postopkov in 18 prekrškovnih postopkov, znotraj katerih je bilo opravljenih 481 inšpekcijskih pregledov oz. nadzorov. Inšpekcijski nadzor je bil prvenstveno usmerjen v gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov katerih nadzor je v širšem interesu.

V sklopu akcije je bilo opravljenih 481 inšpekcijskih rednih pregledov in 92 zaslišanj. V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so bili zavezanci v 17. primerih, na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, opozorjeni na ugotovljene nepravilnosti ter jim je bil odrejen rok za njihovo odpravo, z opozorilom, da v kolikor nepravilnosti ne bodo odpravljene v navedenem roku, bodo izrečeni drugi ukrepi v skladu z GZ.

V zadevah, ki so bile predmet nadzora v okviru akcije in nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene so gradbeni inšpektorji postopke ustavili. Tako je bilo na dan 11. decembra 2019 izdanih 84 sklepov o ustavitvi postopkov in 42 ustavitev postopka na zapisnik. V 6 zadevah je bilo na zapisnik ugotovljeno, da so inšpekcijski zavezanci sami izvršili odločbe.

V akciji preprečevanja nedovoljenih gradenj – 2019 je bilo skupno izdanih 92 inšpekcijskih odločb.

Odkritih je bilo 51 nelegalnih objektov po Gradbenem zakonu, za katere so bile na podlagi 1. odstavka 82. člena GZ izdane odločbe, s katerimi so gradbeni inšpektorji odredili ustavitev gradenj ter rok za odstranitev objektov. Izdani sta bili tudi dve odločbi za odklop od javnega komunalnega omrežja oziroma infrastrukture. Na podlagi določb Zakona o gradnji objektorv (ZGO-1) je bil ugotovljen en nelegalen objekt, za katerega je bila na podlagi 152. člena ZGO-1 izdana odločba, s katero je bila odrejena ustavitev gradenj ter rok za njeno odstranitev. Gradbeni inšpektorji so v sklopu akcije odkrili tudi 6 neskladnih objektov, za katere so bile na podlagi 83. člena Gradbenega zakona izdane odločbe. V sklopu akcije so bili ugotovljeni tudi štirje nevarni objekti, za katere so bile na podlagi 85. člena GZ odrejene takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje. Skupno je tako bilo ugotovljenih 62 nedovoljenih objektov.

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev so gradbeni inšpektorji izdali tudi štiri odločbe za odpravo nepravilnosti, in sicer tri odločbe na podlagi 1. alineje 1. točke 80. člena GZ ter eno odločbo na podlagi 2. alineje 1. točke 80. člena Gradbenega zakona. Ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na nepopolno prijavo začetka gradnje ter neobstoj predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje.

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri sami gradnji pa so gradbeni inšpektorji izdali 24 odločb za odpravo nepravilnosti na podlagi 86. člena Gradbenega zakona. Ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na:

-nepopolno ograditev gradbišča z ograjo, katera bi preprečevala dostop tretjim osebam na gradbišče;
-nepopolno označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta;
-neobstoj gradbiščne table;
-neobstoj dokazil o imenovanju nadzornika za vodenje strokovnega nadzora pri gradnji objekta;
-neobstoj pogodbe za vodenje strokovnega nadzora pri gradnji objekta;
-neobstoj projektne dokumentacije za izvedbo gradnje;
-neobstoj načrta organizacije gradbišča, ki bi bil izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.

V vseh zadevah, ki so vključene v akcijo, pa še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, zato bodo ugotovitveni postopki potekali tudi po predvidenem časovnem okvirju akcije. Od skupno uvedenih 280. upravnih inšpekcijskih postopkov še ni odločeno v 90. zadevah, kar predstavlja 32 % takih zadev.

V zvezi z vodenjem prekrškovnih postopkov je bilo v sklopu akcije izdanih 10 odločb po Zakonu o prekrških z izrečenim opominom, 1 odločba o prekršku v višini izrečene globe tisoč eurov, 6 plačilnih nalogov v skupni višini izrečenih glob 5 tisoč eurov ter ena ustavitev prekrškovnega postopka. Ugotovljeni prekrški so se nanašali na ugotovljene nedovoljene objekte, ko se je z gradnjo pričelo pred pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja (investitor, izvajalec), na neobstoj sklenjenega zavarovanja pred odgovornostjo za škodo, ki bi lahko nastala pri opravljanju arhitekturne in inženirske dejavnosti oziroma pri opravljanju dejavnosti izvajalca del, zaradi ne prijave začetka gradnje na predpisan način ter zaradi neustreznega zavarovanja gradbišča ali označitve z gradbiščno tablo.