Skoči do osrednje vsebine

Geodetska inšpekcija poroča o nadzoru nad evidentiranjem nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin v letu 2019

Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2019 zaradi neevidentiranja stavb v kataster stavb oziroma zaradi napačnega evidentiranja podatkov v registru nepremičnin uvedla 117 prekrškovnih postopkov. Izdanih je bilo 7 odločb o prekršku z izrečeno globo in 47 odločb z izrekom opomina.

Kataster stavb predstavlja temeljno evidenco o stavbah, zato ji je tudi geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor posvetila posebno pozornost v letu 2019.  Izvedla je z letnim načrtom planirano akcijo v zvezi z evidentiranjem nepremičnin v katastru stavb (KS) in registru nepremičnin (REN). Na predlog Geodetske uprave RS je obravnavala 117 zadev zaradi neevidentiranja stavb v kataster stavb oziroma zaradi napačnega evidentiranja podatkov v registru nepremičnin. V vseh primerih so bili uvedeni prekrškovni postopki. Pri tem so bile ugotovljene različne okoliščine prekrška. Izdano je bilo 7 odločb o prekršku z izrečeno globo, 47 odločb z izrekom opomina in 19 pisnih opozoril. Zaradi različnih razlogov je bilo ustavljenih 36 prekrškovnih postopkov, torej odločba o prekršku v teh primerih ni bila izdana.

Glede na stanje v preteklih letih je po uvedbi prekrškovnih postopkov evidentiranja nepremičnin opaziti ustreznejši odziv kršiteljev. Le-ti v večini primerov po prejemu obvestila geodetske inšpekcije o uvedbi prekrškovnega postopka naročijo pri pooblaščenih geodetskih podjetjih potreben elaborat za evidentiranje stavbe v kataster stavb in evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster in tako odpravijo kršitev še pred izdajo odločbe o prekršku.

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del. Če se začne stavba uporabljati pred izvedbo vseh zaključnih gradbenih del, mora investitor gradnje vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe. Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb pred prvo prijavo stalnega bivališča ali sedeža pravne osebe v stavbi.

Nadzor nad evidenco katastra stavb opravi geodetska uprava. V primeru, da ugotovi, da stavba ali del stavbe ni evidentiran v katastru stavb in so izpolnjeni pogoji za evidentiranje stavbe v katastru stavb, pozove, ne glede na leto izgradnje stavbe, lastnika parcele, ki je povezana s stavbo, ali imetnika stavbne pravice, če je na tej parceli vzpostavljena stavbna pravica, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb. Če geodetska uprava ugotovi, da so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe in bi moral lastnik dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe vložiti zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb, pa tega ni storil, le-tega pozove, da v treh mesecih vloži zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb. Če lastnik parcele ali imetnik stavbne pravice, oziroma upravnik stavbe tega v določenem roku ne stori, geodetska uprava poda geodetski inšpekciji predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.

Tudi nadzor nad evidenco registra nepremičnin opravi geodetska uprava. Kadar ugotovi, da vpisani registrski podatki ne ustrezajo dejanskemu stanju, pozove lastnika ali upravnika, da podatke posreduje z vprašalnikom. Lastnik ali upravnik stavbe mora geodetski upravi najpozneje v 30 dneh od dneva prejema vprašalnika poslati pravilne in popolne podatke o nepremičnini. Če lastnik ali upravnik stavbe v tem roku ne pošlje izpolnjenega vprašalnika ali pošlje nepopolno izpolnjen vprašalnik, geodetska uprava geodetski inšpekciji prav tako poda predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.