Skoči do osrednje vsebine

Geodetska inšpekcija izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Ljubljana, 23. 12. 2019 – Geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2019 izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji. V okviru akcije se je ugotavljalo, ali izbrana geodetska podjetja izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti.

Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2019 izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji. V okviru akcije se je ugotavljalo, ali izbrana geodetska podjetja izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti.

Akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji je inšpektorat načrtoval v letnem načrtu 2019, da bi preverili, ali geodetska podjetja in v njih zaposleni posamezniki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti.

Dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev geodezije lahko opravlja gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti na osnovi Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti – ZAID. V Poslovnem registru Slovenije mora imeti vpisano dejavnost 71.121 (Geofizikalne meritve, kartiranje). Poleg tega mora izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • da ima za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega inženirja geodezije; ali če imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni inženirji geodezije ali gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti iz tega zakona in je eden od pooblaščenih inženirjev geodezije hkrati poslovodni organ; ali če je fizična oseba, ki samostojno opravlja geodetsko inženirsko dejavnost za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, sama pooblaščeni inženir geodezije,
  • da ima zagotovljeno zavarovanje pred odgovornostjo za škodo v skladu s tem zakonom,
  • da ni v stečajnem postopku.

 V ZAID je tudi določeno, da gospodarski subjekti, ki na dan začetka uporabe tega zakona opravljajo dejavnost po tem zakonu in izpolnjujejo pogoje iz Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1), lahko opravljajo dejavnost pod pogoji, opredeljenimi v ZGeoD-1 še največ do 1. 6. 2019. Vsi gospodarski subjekti, ki so bili v letu 2019 podvrženi nadzoru geodetske inšpekcije, so morali izkazati 100% izpolnjevanje pogojev po ZAID, saj so bili pozvani k predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti po 1. 6. 2019.

Iz Poslovnega registra Slovenije je bilo naključno izbranih 20 geodetskih podjetij, ki imajo registrirano kot glavno dejavnost 71.121 (Geofizikalne meritve, kartiranje). Izbrana podjetja so enakomerno razpršena po celi Sloveniji. Med obravnavanimi podjetji je bilo 10 samostojnih podjetnikov in 10 družb z omejeno odgovornostjo.

Glede izpolnjevanja pogojev, ki jih mora posamezni geodetski gospodarski subjekt izkazati v zvezi z opravljanjem geodetske dejavnosti, je bilo ugotovljeno, da dva gospodarska subjekta ne izpolnjujeta pogojev, ki jih predpisuje ZAID. Za ta dva gospodarska subjekta bo uveden postopek o prekršku. Šest geodetskih gospodarskih subjektov je bilo pozvano k dopolnitvi poslane dokumentacije in je postopek pridobivanja dokumentacije še v teku.

V preostalih 12 primerih so geodetski gospodarski subjekti posredovali skupaj z izjavo vso zahtevano dokumentacijo. Sodelovanje pooblaščenega inženirja s področja geodezije so le-ti izkazali s priloženim izpisom obveznih zdravstvenih zavarovanj, iz katerega je razvidno, da ima predmetni gospodarski subjekt (zavezanec pri ZZZS) sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje za (vsaj enega) pooblaščenega inženirja s področja geodezije, ki je pri Inženirski zbornici Slovenije vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom.

Zavarovanje pred odgovornostjo za škodo gospodarski subjekti izkazujejo s sklenjeno Polico za zavarovanje splošne in poklicne odgovornosti iz geodetske dejavnosti. Z zavarovanjem je krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake. Med škodo, ki je predmet zavarovalnega kritja, šteje tudi škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje. Škoda je krita za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, višina zavarovalne vsote pa je bila v vseh primerih 50 tisoč eurov ali več.