Skoči do osrednje vsebine

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana ne bo ostala brez strehe nad glavo

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (SŠOF) izvaja pouk na treh lokacijah: v Križankah (Gosposka ulica 18), v stavbi Ekonomske srednje šole (Roška cesta 2) in za izvajanje športne vzgoje v prostorih športnega društva Tabor (Tabor 13). Dislocirani prostori šole so posledica prostorske stiske v Križankah, ki imajo status kulturnega spomenika, zato tam niso dopustne dozidave niti spremembe.

Izvedba pouka na treh lokacijah povzroča dodatne stroške, otežuje organizacijo in izvajanje izobraževalne dejavnosti in izrabo delovnega časa. Poleg primanjkljaja prostora obstoječa funkcionalna zasnova prostorov že dolgo ne ustreza več potrebam sodobnega izvajanja pouka, predvsem pa obseg prostora, ki ga SŠOF zaseda v Križankah, močno presega okvire lastništva Republike Slovenije. Zagotavljanje statične in potresne varnosti objektov ter nujno reševanje konstrukcijske problematike je v pristojnosti obeh lastnikov, to je Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Mestne občine Ljubljana.

Da bi rešili prostorsko stisko SŠOF Ljubljana, je predvidena novogradnja šole na Roški cesti. Tam bo SŠOF pridobila zadostne, primerne ter funkcionalne prostore za dijake in za zaposlene, poleg tega pa telovadnico, zunanje nepokrite športne površine, druge zunanje šolske površine, zaklonišče in podzemna parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Mestna občina Ljubljana sta zato sporazumno sklenila pismo o nameri, s katerim želita urediti neurejeno pravno stanje na 18 nepremičninah, ki so v (so)lasti MIZŠ in MOL. S tem bo urejena preglednost premoženja, zlasti pa zagotovljeno kakovostnejše izvajanje javnih služb na področjih, za katera sta pristojna MIZŠ in MOL. Sestavni del sporazuma je tudi nepremičnina ˝Križanke˝, za katero je dogovorjeno, da se za potrebe Festivala Ljubljana prizna lastninska pravica Mestni občini Ljubljana na deležu parcele, ki je v (so)lasti Republike Slovenije in jo uporablja Srednja šola za oblikovanje in fotografijo (SŠOF).

Prenos lastništva bo odvisen od terminske izvedbe in priprave vse ustrezne dokumentacije, skladno s predpisi o javnih financah ter ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Prostorska stiska SŠOF bo po mnenju ministrstva rešena z izvedbo novogradnje šole na Roški cesti. V ta namen že potekajo priprave za izvedbo urbanističnega natečaja, s katerim je potrebno spremeniti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo omogočal izvedbo primerne novogradnje za potrebe SŠOF s telovadnico, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in študentskega doma. Rok izvedbe novogradnje SŠOF je vezan na potek in realizacijo vseh faz, ki so potrebne za pripravo strokovnih podlag/načrtovanje/gradnjo.

Bojazen, da bo SŠOF ostala brez strehe nad glavo, je zato odveč. Ravno nasprotno. SŠOF bo v nekaj letih dobila nove prostore, na novi lokaciji. Natančni terminski načrti bodo določeni šele v menjalnih pogodbah, ti pa bodo zastavljeni tako, da bo delo SŠOF Ljubljana do preselitve potekalo na obstoječi lokaciji.