Skoči do osrednje vsebine

S sredstvi Evropskega socialnega sklada v Sloveniji izvajamo številne ukrepe za socialno aktivacijo invalidov

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Danes obeležujemo mednarodni dan invalidov. V aktualnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 v Sloveniji s pomočjo Evropskega socialnega sklada (ESS) izvajamo številne ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja invalidov in drugih pripadnikov ranljivih skupin. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad do danes potrdili številne javne razpise in programe na tem področju.

Letos oktobra smo v SVRK odobrili sredstva ESS za javni razpis Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov. Za 2,45 milijona evrov vreden razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), bo ESS prispeval 1,96 milijona evrov. Namen je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov in prispevati k oblikovanju mreže izvajalcev storitev za opolnomočeni vstop invalidov v družbo. Tako bodo lahko ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostali v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti.

Že več kot dve leti uspešno poteka tudi izvajanje programa Učne delavnice. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa znaša 10,6 milijona evrov, od tega bo 8,5 milijona evrov prispeval ESS. Namen programa je informiranje, motiviranje in podpora pri vključevanju brezposelnih oseb v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva. Program spodbuja subvencionirano zaposlovanje v zaposlitvenih centrih, socialnih ali invalidskih podjetjih oziroma pri vseh ostalih upravičenih delodajalcih. Program omogoča tudi razvoj dejavnosti in zaposlovanje v že obstoječih socialnih podjetjih z namenom socialne, poklicne in delovne rehabilitacije ter integracije oseb iz ranljivih skupin. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje so za izvedbo programa Učnih delavnic objavili dve javni povabili.

Delovna integracija oseb zmanjšuje socialno izključenost in revščino ter izboljšuje zaposlitvene možnosti. Invalidi imajo se lahko vključijo tudi v druge programe socialne aktivacije, kjer izvajalci celostnim pristopom vplivajo na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb. MDDSZ je na tem področju v obdobju 2014–2020 objavil že šest javnih razpisov.

Invalidi se vključujejo tudi v mentorske programe. Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo je avgusta 2018 objavilo javni razpis Mentorske sheme za socialna podjetja v vrednosti 3,2 milijona evrov, za katerega je ESS prispeval 2,5 milijona evrov. Namen javnega razpisa je prenos znanj med mentorji in zaposlenimi v socialnih podjetjih, krepitev njihovih kompetenc in posledično zagotavljanje trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu.

Ministrstvo za kulturo izvaja javni razpis Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev. Skupna višina sredstev, namenjenih izvedbe razpisa je znašala 500.000 evrov, od tega bo ESS prispeval 80 odstotkov. Cilj razpisa je podpora projektom, ki govorcem s posebnimi potrebami (gluhim/naglušnim, slepim/slabovidnim, gluhoslepim, osebam s specifičnimi motnjami in osebam z motnjami v duševnem razvoju) omogočajo dvig jezikovne zmožnosti in njihovo dejavnejše vključevanje v družbo.

V teku so tudi projekti, ki so bili izbrani na javnem razpisu Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela. Skupna višina sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 4,2 milijona evrov, od tega bo ESS prispeval slabih 3,4 milijona evrov. Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami in prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela. Za mlade s posebnimi potrebami je ključnega pomena sodelovanje vseh strokovnjakov in institucij, ki pomembno vplivajo na kvaliteto njihovega življenja.