Skoči do osrednje vsebine

Ugotovitve stanovanjske inšpekcije v akciji nadzora nad upravniki večstanovanjskih stavb

Stanovanjski inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor so zaključili akcijo nadzora nad 25. naključno izbranimi upravniki večstanovanjskih objektov razpršenih po Sloveniji. Cilj akcije je zagotavljanje pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb in táko stanje večstanovanjske stavbe, da je omogočena njena normalna raba.

Stanovanjski inšpektorji so pri 25. naključno izbranimi upravnikih večstanovanjskih objektov preverjali, ali so upravniki v letu 2018 v naključno izbranih večstanovanjskih stavb sklicali in izvedli zbor etažnih lastnikov, sestavili zapisnike izvedenih zborov v predpisanem 30 dnevnem roku ter ali so za leto 2018 etažnim lastnikom podali letno poročilo o upravljanju objekta.

 

V vseh 25. primerih so upravniki etažnim lastnikom dali Letno poročilo o upravljanju objekta za leto 2018. V 5. izvedenih usmerjenih nadzorih pa so inšpektorji ugotovili kršitve in so v zvezi z njimi uvedli prekrškovne postopke po uradni dolžnosti. Stanovanjski inšpektorji lahko glede morebitnih ugotovljenih nepravilnosti pri upravljanju večstanovanjskih stavb zoper upravnike ukrepajo le prekrškovno. Tako so zoper kršitelja, ki v letu 2018 nista sklicala zbora lastnikov, uvedli dva prekrškovna postopka, tri pa so uvedli zoper upravnike, ker niso sestavili zapisnika zbora lastnikov v 30 dnevnem roku po vsakem zboru.  Prekrškovni postopki še niso zaključeni.

Glede na kršitev upravnikov, ki jih stanovanjski inšpektorji ugotovijo v tovrstnih akcijah nadzora, je za namen preventivnega delovanja stanovanjske inšpekcije smiselno tudi v prihodnje nadaljevati z usmerjenimi akcijami nadzora upravljanja večstanovanjskih stavb.

V primerjavi z usmerjenimi nadzori, s katerimi je stanovanjska inšpekcija preverjala nekatere pogoje za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb v prejšnjih letih, stanovanjska inšpekcija na podlagi preučitve obstoječega pravnega okvira za upravljanje večstanovanjskih stavb, poziva upravnike k doslednemu upoštevanju veljavne zakonodaje na stanovanjskem področju. Samo tako lahko zagotovijo kakovostno upravljanje, ki bo pripomoglo k zadovoljstvu etažnih lastnikov.

  • Ugotovitve stanovanjske inšpekcije v akciji nadzora nad upravniki večstanovanjskih stavb

    Dokumentacije