Skoči do osrednje vsebine

Pričetek javne obravnave Odloka o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2020

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je v petek, 30. 10., v javno obravnavo dalo »Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2020«. V naslednjem letu se pričakuje priliv v višini 70 milijonov evrov, ob tem pa se ocenjuje prenos sredstev iz letošnjega leta v višini 114 mio evrov. Skupaj bo sklad naslednje leto tako namenil 184 milijonov evrov za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Pripombe na odlok lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si, do 30. 11. 2019.

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2020 vključuje namene in ukrepe, kot so na primer:

  • nadaljevanje sofinanciranja investicij občanov preko poziva Eko sklada za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami;
  • nov ukrep Učenje za trajnostni prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, s čimer se želi pričeti s sistematičnim uvajanjem podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednje izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih;
  • nadaljevanje ukrepov v podporo gospodarstvu: ukrep finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost; subvencije za domače in tuje začetne investicije v dejavnosti, pomembne za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo; ukrep »Podpora prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo« ter nov ukrep Zelena delovna mesta (program zelenih javnih del in spodbujanje zelenega zaposlovanja);
  • nadaljevanje ukrepov za zmanjševanje emisij v prometu: ukrep Spodbujanje razvoja trga alternativnih goriv v prometu; nakup novih vozil za prevoz potnikov; ureditev in izgradnja infrastrukture za kolesarje, ter dodano tudi za pešce in multimodalna vozlišča; nadaljevanje spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave;
  • nadaljevanje ukrepa Trajnostna lesena gradnja in Izgradnja dela ureditev HE Mokrice, pri čemer se bo spodbujalo tudi načrtovanje in gradnjo novih stanovanj ter s tem dosegalo širše cilje trajnostnega razvoja;
  • prilagajanje podnebnim spremembam: izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti; sofinanciranje programov odprave posledic naravnih nesreč in nadaljevanje ukrepa izgradnja in obnova večnamenskih akumulacij;
  • raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebnih sprememb, pri čemer bo ključno, da raziskovalni in razvojni projekti izkažejo potencial za prijavo na Sklad za inovacije EU, s tem pa konkretne učinke na zmanjšanje emisij.

Med drugim se bo nadaljevalo tudi z namenjanjem sredstev za mednarodno podnebno pomoč, sofinanciralo projekte, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE, vključno s prvim podnebnim integralnim projektom LIFE CARE4CLIMATE (https://www.care4climate.si/sl/projekt). Nadaljevalo se bo tudi s sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ob tem so sredstva predvidena tudi za programsko sofinanciranje vsebinskih mrež ter nov ukrep sofinanciranja trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo NVO, ki delujejo na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

 

Odlok je objavljen na portalu eUprava - E-demokracija