Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorji za okolje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetiko in kemikalije v enem letu izvedli 250 skupnih nadzorov pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Prvega septembra 2018, se je na pobudo Ministrstva za okolje in prostor začela usklajena akcija inšpekcijskih nadzorov nad skladnostjo delovanja obratov in naprav s predpisi in z zahtevami okoljevarstvenih dovoljenj (OVD). Bistvo akcije je, da nadzore izvajajo inšpektorji za okolje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetiko in kemikalije.

Inšpektorji za okolje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in energetiko tedensko izvedejo nadzor pri petih imetnikih naprave ali obrata, ki lahko povzročijo okoljsko nesrečo. V kolikor gre za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, se jim pridružijo še inšpektorji Urada za kemikalije. Inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in prostor posebno pozornost namenjajo napravam, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega (IED naprave). V enem letu so opravili prek 250 nadzorov pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj.

 

Če strnemo dosedanje ugotovitve inšpektorjev, ki sodelujejo pri skupnih nadzorih, lahko rečemo, da je le malo zavezancev, pri katerih eden ali drug inšpektor ne bi ugotovil nepravilnosti. Pri skoraj dveh tretjinah nepravilnosti ugotovijo kar vsi inšpektorati. Inšpektorji ukrepajo glede na pomen in morebitne posledice ugotovljenih kršitev. V primerih, ko zavezanci inšpektorjem niso predložili zahtevanih potrdil, dokazil, načrtov in podobnih dokumentov, so se inšpektorji največkrat odločili za izrek opozorila, v katerem so odredili rok do katerega morajo zadeve urediti.

 

Nadzori okoljskih inšpektorjev obsegajo podrobno analizo OVD, pregled tehnične dokumentacije ter ogled celotnega proizvodnega procesa na kraju samem. V zvezi z OVD opravljajo nadzore nad ravnanjem z odpadki, embalažo in odpadno embalažo, emisijami hrupa, snovi v vode in zrak, učinkovito rabo vode in energije, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem, izpusti onesnaževal, napravami, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline, skladiščenjem nevarnih snovi in drugimi posebnimi zahtevami iz okoljevarstvenih dovoljenj.

 

Pri polovici zavezancev so okoljski inšpektorji ugotovili neskladnosti in kršitve okoljskih predpisov in zahtev okoljevarstvenih dovoljenj. Izdali so jim 84 ureditvenih odločb, uvedli 11 prekrškovnih postopkov ter izrekli 61 opozoril na zapisnik in izdali dva sklepa o dovolitvi izvršbe. Zavezanci so kršitve odpravili v določenih rokih, nekateri roki pa še niso potekli. Ker večkratne spremembe otežujejo preglednost določil okoljevarstvenega dovoljenja, inšpektorji predlagajo izdelavo čistopisa, oziroma novega dovoljenja.

 

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je nadziral izvajanje določb Zakona o varstvu pred požarom in podzakonskih predpisov predvsem s področja ali imajo izdelan požarni red, evakuacijski načrti, požarni načrt, vzdrževanja sisteme aktivne požarne zaščite, ali izvajajo programe usposabljanja in vaje evakuacije, ali imajo določene odgovorne osebe za izvajanje evakuacije in gašenje začetnih požarov, kako vzdržujejo hidrantno omrežje  in nameščene gasilnike in podobno. Pri obratih tveganja za okolje (SEVESO obrati), ki so vir večjega tveganja, pa tudi določbe Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem s področja načrtov zaščite in reševanja za primer večje nesreče.

Pri inšpekcijskem nadzoru obeh področij (varstva pred požarom in zaščite in reševanja) ni bilo ugotovljenih večjih kršitev predpisov z nadzorovanega področja.

Ugotovljene so bile manjše kršitve, ki pa bistveno ne vplivajo na stanje varstva pred požarom v gospodarski družbi. Za te pomanjkljivosti so zavezancem izrekli opozorilo v zapisniku o rednem inšpekcijskem nadzoru in določili rok za njihov odpravo.

 

Energetski inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo so izvajali nadzor nad upoštevanjem predpisov s področja energetike in v okviru inšpekcijskih pooblastil zagotavljali varno in zanesljivo obratovanja energetskih naprav, napeljav in postrojenj. Nadzore so izvajali energetski inšpektorji za področje elektro energetike in energetski inšpektorji za področje strojne energetike, vsak na svojem področju. Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih na področju nizkonapetostnih inštalacij in strelovodne zaščite in na področju strokovne usposobljenosti upravljalcev energetskih naprav. Poleg tega so inšpektorji ugotovili nepravilnosti pri vzdrževanju energetskih inštalacij in pripadajočih transformatorskih postaj, in pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom. Nepravilnosti so ugotovili tudi na področju Ex-opreme. Glede na težo kršitve so energetski inšpektorji izdali 85 ureditvenih odločb oziroma izrekli 202 opozoril na zapisnik. Pri 175. zavezancih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato je bil postopek z zapisnikom ustavljen.

 

Inšpekcija za kemikalije z Urada RS za kemikalije  je v letošnjem letu sodelovala pri pregledu 35 zavezancev. Nadzirali so ali je skladiščenje nevarnih kemikalij skladno s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij. Manjše nepravilnosti so bile ugotovljene v dvanajstih primerih, vsem podjetjem so inšpektorji izrekli opozorila. Večina opozorjenih podjetij je nepravilnosti odpravilo že do začetka oktobra, razen tistih, ki se jim rok za odpravo pomanjkljivosti še ni iztekel.

 

Z akcijo dosegamo pomemben cilj: in sicer, da povečujemo skladnosti delovanja zavezancev s predpisi, in zmanjšujemo možnost tveganja za okolje in človeka.

 

Akcija poostrenega nadzora skladnosti delovanja zavezance s predpisi in okoljevarstvenimi dovoljenji, ki urejajo njihovo delovanje, se bo zaključila septembra 2020.