Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 49. redne seje Vlade RS s področja MOP

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 49. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 2. in 3. februarja 2019

Vlada je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 2. in 3. februarja 2019. 9. 5. 2019 se je vlada seznanila s končno oceno neposredne škode zaradi februarskih poplav. Ugotovljeno je bilo, da znaša skupna končna ocena neposredne škode 46.523.467,31 evrov (brez škode v na državnih cestah) ter presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2019 (3.106.116,00 evrov), s čimer je dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav 2. in 3. februarja 2019, in sicer v skupni višini 11.580.000,00 evrov. Sredstva za leto 2019 se zagotavljajo za izvedbo prioritetnih obnov v okviru proračunske rezerve v skupni višini 5.000.000,00 evrov. V prihodnjih letih se bodo sredstva zagotavljala v okviru razpoložljivih sredstev virov integralnega proračuna. Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se z zakonom opredeljeni ukrepi ne bi izvajali.

Opredelitev do sklepov  Poročila k problematiki odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave

Vlada je sprejela Opredelitev do sklepov  Poročila k problematiki odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave.

V odgovoru vlade je pojasnjeno, da se Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave se izvaja. Med 29. 6. 2019 in 29.8. 2019 je bil opravljen odstrel 89 medvedov, do 5. 9. 19 pa sta bila odstreljena dva volkova, in sicer  z odločbo ARSO. V pripravi je predpis o odvzemu medveda in volka do jeseni 2020. Odstrel zveri se prednostno izvaja na območjih, kjer se pojavljajo škode in konfliktne situacije, kar je tudi zahteva Direktive o habitatih. Veljavna zakonodaja omogoča povračilo neposredne, nedvoumno dokazane škode zaradi zavarovane živalske vrste. Za plačilo posredne škode pa bi bilo treba spremeniti zakonodajo. O tem je odprta razprava ob spremembah Zakona o ohranjanju narave. Možnosti za sofinanciranje države pri nabavi zaščitnih sredstev za zmanjševanje ali preprečevanje škode na premoženju so praviloma dostopne v primerih ponavljajoče škode, s predvideno spremembo zakonodaje pa bodo na voljo vsem.  V razpravi je strategija upravljanja z medvedom, sledila bo priprava nove različice strategije za volka. Reševanje teh vprašanj je poverjeno Strokovni skupini za načrtovanje upravljanja velikih zveri in interesni delovni skupini za spremljanje politike upravljanja z velikimi zvermi.

Imenovanje predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park

Vlada je  v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park z današnjim dnem in do izteka mandata kot predstavnico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovala mag. Alenko Krenjak in razrešila Gregorja Meterca, ki je podal pisno izjavo. 

Imenovanja direktorja javnega podjetja INFRA d. o. o.

Vlada je izdala odločbo, s katero  mag. Vojka Sotoška, imenuje na mesto direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o., za dobo štirih let, in sicer od 9. 11. 2019 do 8. 11. 2023, z možnostjo ponovnega imenovanja. Trenutni direktor Infra d. o.o. mag. Vojko Sotošek izpolnjuje predpisane pogoje za imenovanje.

Seznanitev o aktivnostih Ministrstva za okolje in prostor na območjih plazenja nad naseljem Koroška Bela v občini Jesenice in v naselju Vičanski vrh v občini Ormož

Vlada se je seznanila z Informacijo o aktivnostih Ministrstva za okolje in prostor na območjih plazenja nad naseljem Koroška Bela v občini Jesenice in v naselju Vičanski vrh v občini Ormož ter s problematiko plazenja tal, ki ga v primerih sanacije ni mogoče načrtovati na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Pojava plazenja zaenkrat še nista povzročila pomembne neposredne materialne škode. Pri plazenju nad naseljem Koroška Bela, obstaja nevarnost, da ob sovpadu neugodnih vremenskih razmer oziroma ob kumulaciji neugodnih dejavnikov lahko pride do sprožitve uničujočega drobirskega toka. Zato so aktivnosti, ki jih na ogroženem območju izvaja Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, preventivne narave,  in sicer s ciljem zmanjševanja stopnje dejanske ogroženosti in tako preprečitve nastanka škode.