Skoči do osrednje vsebine

Slovenija prejela opomina glede odpadnih baterij in akumulatorjev ter o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Slovenija je s strani Evropske komisije (EK) prejela dva uradna opomina, in sicer neizpolnitev obveznosti iz Direktive 2006/66/EGS o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter iz Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih ter neizpolnjevanje obveznosti iz Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Rok za odgovora Evropski komisiji je dva meseca.

Direktiva 2006/66/EGS o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter iz Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih

Kršitev je EK odprla zaradi neizpolnjevanja poročevalskih obveznosti iz navedenih Direktiv. Slovenija namreč ni poslala opisa načina, kako so bili za leto 2017 pridobljeni podatki, potrebni za izračun stopenj zbiranja odpadnih baterij, prav tako za leto 2017 ni posredovala poročila o stopnji recikliranja. V zvezi z Direktivo o izrabljenih vozilih pa Slovenija ni posredovala podatkov za leti 2015 in 2016 ter ni predložila ustreznega opisa podatkov, uporabljenih za poročanje o ciljih v zvezi s ponovno uporabo in predelavo ter ponovno uporabo in recikliranjem izrabljenih vozil. MOP ne razpolaga z vsemi zahtevanimi podatki zato mora opraviti določene dodatne aktivnosti kot so pregled in uskladitev podatkov, analiza za zagotovitev izvedenih podatkov na podlagi analiz poročil nosilca skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi vozili in samostojnih obratov za obdelavo izrabljenih vozil. Slovenija bo predvidoma v roku ki je predviden za odgovor na opomin EK, posredovala zahtevano poročilo skladno z zahtevami Direktive.

Direktiva 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, spremenjene z Direktivo 2014/52/EU

EK je kršitev odprla zaradi domnevnih pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila pri prenosu Direktive v nacionalno zakonodajo. Pri tem se, po mnenju EK, večina pomanjkljivosti nanaša na določila Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) oziroma na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov, nekaj pa na določbe novega Gradbenega zakona. Ministrstvo za okolje in prostor bo očitke podrobneje preučilo in nanje natančno odgovorilo. Po hitrem pregledu pa ocenjuje, da je mogoče nekatere očitke razjasniti že s podrobnejšim pojasnilom o slovenski pravni ureditvi, nekateri pa bodo terjali spremembo normativne podlage.