Skoči do osrednje vsebine

Udeleženci IMPEL delavnice v Celju preizkušali orodje za določanje inšpekcijskih pregledov v območjih Natura 2000

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Celje, 1. oktober 2019. Inšpektorat RS za okolje in prostor je prejšnji teden gostil udeležence delovne skupine IMPEL, ki so na delavnici na dveh območjih Natura 2000 preizkušali orodje IRAM, ki je namenjeno določitvi pogostosti izvajanja rednega inšpekcijskega nadzora v območjih Natura 2000 in tudi v območjih z drugimi naravovarstvenimi statusi, kot so zavarovana območja, naravne vrednote in podobno.

Delavnice so se udeležili člani delovne skupine IMPEL (Nemčija, Portugalska, Estonija, Slovaška, Malta, Hrvaška, Slovenija), aktivno pa so sodelovali še predstavniki Inšpektorata RS za okolje in prostor s področja okolja, predstavniki Zavoda RS za varstvo narave in Kozjanskega Regijskega Parka.

Zbrane je pozdravil v. d. glavnega inšpektorja IRSOP Dragan Matić. Poudaril je, da nam rezultati delavnice lahko pomagajo najti odgovore na ključno vprašanje, kako biti učinkovit z omejenim številom inšpektorjev v primerjavi z ogromnim ozemljem, ki je v naši državi zaščiteno s programom Natura 2000. Dobro načrtovanje, določanje prednosti in sistematičen pristop so pravi odgovor, je dejal, zato je tema te delavnice zelo pomembna.


Udeleženci so testirali orodje IRAM na območju Natura 2000 Volčeke in območju Natura 2000 Bohor.
Območje Natura 2000 Volčeke je zaščiteno zaradi različnih vrst metuljev in dveh vodnih organizmov, potočnega škržka in piškurja ter travniških habitatnih tipov. Območje se nahaja v neposredni bližini industrijske cone v Celju (Cinkarna Celje) ter deponije za komunalne odpadke in deponije za industrijske odpadke. V njem prevladujejo ekstenzivni travniki in kmetijske obdelovalne površine, na severni strani ga omejuje potok Vzhodna Ložnica. Stanje klasifikacijskih vrst in habitatnih tipov v območju je predvsem zaradi kmetijske dejavnosti v območju bolj ali manj neugodno. Območje Natura 2000 Bohor je zaščiteno zaradi različnih vrst hroščev, metuljev, dvoživk in ptičev ter gozdnih in travniških habitatnih tipov. Območje se z delom ene tretjine nahaja Kozjanskem Regijskem Parku. V njem prevladujejo ilirsko-bukovi gozdovi, v manjši meri so prisotna travišča, zaščitena predvsem zaradi različnih vrst kukavičevk. Stanje klasifikacijskih vrst in habitatnih tipov v območju je ugodno, ogrožajoči dejavniki so sekanje lesa, zaraščanje travniških površin in intenzivna paša.

Za določitev pogostosti inšpekcijskega nadzora na obeh območjih so bila uporabljena merila z dejanskim vplivom (prisotnost habitatov/vrst, ranljivost območja, kršitve, naravovarstveno stanje območju Natura 2000, dejavnosti znotraj in zunaj območja, ki negativno vplivajo na območje in spremenjena raba tal v območju Natura ter merila z verjetnostnim vplivom (načrt upravljanja, prisotnost skrbnika, aktivnosti znotraj območja s pozitivnim vplivom na območje in prekrivanje z drugimi varovanimi območji).

Po ocenitvi območja Natura 2000 Volčeke z orodjem IRAM je bila določena pogostnost inšpekcijskega nadzora en krat na tri leta. Po ocenitvi območja Natura 2000 Bohor pa se je pokazalo, da zadostuje inšpekcijski pregled enkrat na šest na let.