Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 43. redne seje Vlade RS s področja MOP

Vlada RS je na 43. redni seji obravnavala 2 točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Prenos koncesije za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava s koncesionarja Sava Turizem na družbo Terme Lendava

Vlada je izdala odločbo, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava prenese s koncesionarja, družbe Sava Turizem d. d., na novega koncesionarja, družbo Terme Lendava, turizem in gostinstvo d. o. o. Vlada je za podpis koncesijske pogodbe z novim koncesionarjem se pooblastila ministra za okolje in prostor Simona Zajca. Skladno z uredbo je vlada brez javnega razpisa izdala odločbo o določitvi koncesionarja z dne 30. 12. 2015, s katero je za koncesionarja določila družbo Sava Turizem. S koncesionarjem je bila 28. 1. 2016 sklenjena koncesijska pogodba za obdobje 30 let. 

Zakon o vodah med drugim določa, da se lahko vodna pravica v celoti ali deloma prenese na drugo fizično ali pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje in merila, predpisana za njeno pridobitev ter da se v primeru koncesije vodna pravica prenese z izdajo nove odločbe. Zahtevo za prenos vodne pravice predloži zainteresirana pravna ali fizična oseba, če je pridobila v posest objekte in naprave, s katerimi se izvaja vodna pravica.

Družba Terme Lendava je 21. 3. 2019 vložila vlogo za prenos koncesije za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava. Ker je bilo v predhodnem postopku ugotovljeno, da družba izpolnjuje vse pogoje in merila, predpisana za prenos koncesije, vlada izdaja odločbo, s katero se koncesija prenese na novega koncesionarja.

Imenovanje in razrešitev glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor

Vlada RS je izdala odločbo, s katero z dnem 16. 9. 2019 za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorata Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor imenuje dr. Dragana Matića, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja inšpektorata, vendar največ za šest mesecev,  to je najdlje do 15. 3. 2020. Z dnem 15. 9. 2019 pa je vlada s položaja glavne inšpektorice razrešila Dragico Hržica, in sicer v skladu s petim odstavkom  83. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU). ZJU določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj direktorja organa v sestavi ministrstva, brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Dr. Dragan Matić izpolnjuje vse predpisan pogoje. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je pridobil naziv doktor zgodovinskih znanosti. Delal je v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Arhivu RS, Inšpektoratu RS za kulturno dediščino, Inšpektoratu RS za kulturo in medije  ter kot poslanec v Državnem zboru. Opravljen ima strokovni izpit za inšpektorja.