Skoči do osrednje vsebine

Sprememba javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja«, 2. odpiranje 2019

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za potrebe izvedbe 2. odpiranja javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja« v letu 2019 Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zaprosilo za spremembo besedila javnega razpisa skladno s spremembami pravnih podlag. Predlagane spremembe je SVRK potrdil z izdajo spremembe odločitve o podpori za navedeni javni razpis dne 13. avgusta 2019.

Glavna sprememba se nanaša na dodatno merilo, ki upošteva regionalni vidik. Za spremembo besedila razpisa je ministrstvo zaprosilo po izteku dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo, ki jih določa Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16). Začasni ukrepi razvojne podpore v problemskih območjih so prenehali veljati za območja občin Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

S spremembo omenjenega dodatnega merila lahko na 2. odpiranju javnega razpisa v letu 2019 dodatne točke po tem merilu prejemajo le prijavitelji s sedežem v občinah Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Črnomelj, Metlika in Semič, Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Ministrstvo je poleg tega besedilu javnega razpisa dodalo določilo, ki podrobneje omejuje možnost menjave predlaganih zunanjih izvajalcev v času izbora operacij ter nedvoumno prepoveduje možnost dvojne vloge prijavitelja ob prijavi na javni razpis. Poleg tega je ministrstvo določilo rok za oddajo vlog na drugem odpiranju javnega razpisa, ki je do 30. 9. 2019. 

Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja« je sicer namenjen sofinanciranju operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov. Delno ga financira Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada (ESS), izvaja pa se v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«.

Javni razpis je razdeljen na sklop A in B, pri tem je sklop A namenjen dvigu znanja in kompetenc zaposlenih v socialnih podjetjih, razvoju dejavnosti socialnega podjetništva, vključevanju in povečanju aktivacije ranljivih skupin v socialnih podjetjih, zmanjšanju socialne izključenosti in tveganja revščine s spodbujanjem vključevanja ranljivih ciljnih skupin, ohranjanju obstoječih in ustvarjanju novih delovnih mest v socialnih podjetjih in zagotavljanju trajnega delovanja socialnih podjetij na trgu s pomočjo mentorjev. Sklop B pa je namenjen dvigu usposobljenosti, znanja in kompetenc mentorjev za socialno podjetništvo.

Prijavitelji na javni razpis na sklop A so socialna podjetja, na sklop B pa socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva.

Javni razpis predvideva tri odpiranja. Prvo odpiranje je bilo izvedeno v letu 2018, za sofinanciranje je bilo izbranih 29 prijavljenih operacij. Drugo odpiranje bo v letu 2019, in sicer bo sprememba javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja« predvidoma objavljena 23. avgusta 2019 v Uradnem listu RS. S tem se bo začel rok za oddajo vlog na 2. odpiranje javnega razpisa.

Sprememba besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije bo objavljena tudi med razpisi in na stari spletni strani.