Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2019.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je tako dne 9. avgusta 2019 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019.

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev vsaj desetim projektom, ki morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Strategije pametne specializacije (S4). Z razpisom se želi spodbuditi vključevanje podjetij v mednarodne projekte EUREKA in jim omogočiti pogoje, da ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi in podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov v okviru programa EUREKA, ki so potrjeni na zasedanjih programa s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster). Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako EUREKA, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 4.629.753,35 evrov. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 2.823.146,85 evrov, na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija pa 1.806.606,50 evrov.

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah ter izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v javnem razpisu.

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta. Ti stroški so: stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški za službena potovanja, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški storitev zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški.

Maksimalna višina sofinanciranja je 40% upravičenih stroškov za velika podjetja in 50% upravičenih stroškov za mikro, majhna in srednja podjetja.

Za projekte, ki se bodo izvajali v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, višina sofinanciranja ni omejena. Za projekte, ki se bodo izvajali v kohezijski regiji Zahodna Slovenija je maksimalno možno sofinanciranje omejeno na največ 300.000,00 evrov za projekt (za tri leta izvajanja) oziroma največ 100.000,00 evrov za 12 mesecev izvajanja projekta.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 16. 12. 2019.

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019