Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 65. dopisne seje Vlade RS s področja MOP

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela štiri točke s področja MOP.

Mnenje o pobudi za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka

Vlada RS je sprejela mnenje o Pobudi Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij in Društva za ohranjanje naravne dediščine za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN). Vlada v mnenju pojasnjuje, zakaj Ustavnemu sodišču RS predlaga, da pobudo za ugotovitev protiustavnosti zavrne. Sprejem ZIOMVN je terjala izjemna situacija v državi, zato je bil sprejet po nujnem postopku. e ZIOMVN je bil  pripravljen zaradi sodnega zadržanja odstrela za namen uravnavanja populacije, kar je privedlo do povečanja gostote obeh zavarovanih vrst do te mere, da so te živali v zadnjem obdobju spremenile način obnašanja. Obe vrsti zaradi velike gostote ogrožata življenja, zdravje in premoženje državljanov. Situacije se ne da več reševati le z izjemnimi odstreli po odločbah, ker se s temi odstreli ne da vplivati dovolj na uravnavanje velike gostote populacij. Vrsti sta v ugodnem stanju in trend rasti populacije je bil v zadnjih letih izrazit. Vlada tudi pojasnjuje, da je nesporno dejstvo, da v kolikor se ne bo takoj začelo uravnavati velike gostote populacij, bosta ti dve populaciji še naprej rasli in zelo verjetno povzročali vse večje škode tudi v naseljih. Ob stalnem kontaktu z ljudmi se velike zveri lahko na ljudi v relativno kratkem času navadijo in ker velike zveri ljudi ob neizvajanju odstrela ne dojemajo več kot grožnjo, se vse bolj pojavljajo tudi v naseljih in površinah, kjer najlažje pridejo do hrane. Ob takšni situaciji zato obstaja zelo visoka realna bojazen napada medveda na človeka. Zato je vlada ocenila, da ni druge zadovoljive možnosti za rešitev nastale situacije, kot je takojšnje uravnavanje številčnosti populacije obeh zadevnih vrst. Vlada RS se prav tako ne strinja z očitkom pobudnikov glede vzporednega obstoja drugih pravnih podlag za odvzem velikih zveri. Kot sta pobudnika sama ugotovila, zaradi odprave preteklih pravnih podlag za odvzem volka, zadnji odlok ni več vseboval kvot za odvzem volka. Zato je pri odvzemu volka očitek pobudnikov glede vzporednega obstoja in urejanja te materije neutemeljen. Tudi v zvezi z odvzemom rjavega medveda ne moremo govoriti o vzporednem obstoju pravne podlage, saj je bila priloga Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019 na Upravnem sodišču odpravljena in vrnjena v ponoven postopek sprejemanja. S tem pa je bila odpravljena tudi podlaga za odvzem rjavega medveda, čeprav odlok pravno formalno gledano še vedno velja. Ob tem je treba poudariti tudi časovni vidik očitka glede vzporedne veljavnosti pravnih podlag, saj se veljavnost odloka 30. septembra 2019 izteče, medtem ko ZIOMVN učinkuje do 30. septembra 2020.

Vlada se prav tako ne strinja z navedbo, da je vsebina ZIOMVN identična vsebini dosedanjih odlokov oziroma njihovih prilog, ki so bile odpravljene na Upravnem sodišču. Predlog ZIOMVN je bil na podlagi pripomb Zakonodajno pravne službe Državnega zbora s sprejetimi amandmaji na Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor dopolnjen prav v delu, ki se nanaša na odvzem volka. 9. člen ZIOMVN namreč določa, da se odstrel volka vrši pri ponavljajoči škodi prednostno na pašnikih ali njihovi neposredni bližini.

Stališče glede spremljanja emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza

Vlada RS je sprejela stališče Republike Slovenije v zvezi s predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU), da bi se ustrezno upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij. Slovenija v splošnem podpira predlog dopolnitve uredbe 2015/757 o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in o njihovem preverjanju. Slovenija podpira predlog Evropske komisije (EK) o ohranitvi dosedanjih EU pravil glede poročanja na osnovi potovanja ter tudi predlog EK glede ohranitve dosedanjega postopka preverjanja emisij. Glede vprašanja obveznega poročanja o prevoženem tovoru (cargo carried) Slovenija podpira ohranitev sedanjega sistema, kjer je to obvezni parameter poročanja.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s položajem gradbene stroke

 Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Francija Kepe v zvezi s položajem gradbene stroke. Gradbeni inženirji namreč menijo, da so pri sprejemanju nove gradbene zakonodaje v primerjavi z arhitekti postavljeni v podrejeni položaj.

 Vlada odgovarja, da uveljavitev novega Gradbenega zakona (GZ) ni prinesla zakonskih sprememb pri vsebinski definiciji in opredelitvi odgovornega vodje projekta (ZGO-1) oziroma vodje projekta (GZ), saj je prišlo le do spremembe pri poimenovanju te osebe. Obveznosti imenovanja vodje projekta v skladu s »prevladujočo stroko« v preteklosti se niso striktno izvajale niti nadzirale in je zaradi tega pri izvajanju predpisov prišlo tudi do odstopanj. Vlada med drugim pojasnjuje, da navodilo, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) poslalo na upravne enote, Inženirsko zbornico Slovenije in Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije napotuje udeležene, da se držijo pravila, ki je bilo uzakonjeno že s spremembo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) leta 2008. Takratni zakon je določal, da kot odgovorni vodja projekta nastopa odgovorni projektant iz stroke, ki pri nameravani gradnji, glede na namen objekta, prevladuje. V zvezi s to določbo, je bilo s strani MOP v vseh teh letih podanih veliko mnenj in navodil, kaj pomeni pojem prevladujoče stroke in kako se ta odraža pri vodenju projekta. Objavljeni so bili tako na spletni strani, v konkretnih odgovorih na postavljena vprašanja, v knjigi Zbirka predpisov o graditvi objektov z uvodnimi pojasnili, itd.

 Poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva se nanašajo na strokovno področje gradbene stroke (izdelava načrtov gradbenih, geotehničnih, voziščnih in podobnih konstrukcij stavb in drugih objektov, izdelavo gradbenih načrtov gradbeno inženirskih objektov, izdelavo statičnih in potresnih analiz, študij potresne ogroženosti objektov, geološko geomehanskih analiz ter preskušanje gradbenega materiala). Pooblaščeni inženirji gradbene stroke so nujno potrebni za vodenje projektov na tistih objektih, kjer so gradbene rešitve ključne za realizacijo projekta in za katere imajo največ potrebnih znanj za razumevanje samega projekta in delovanja objekta, ne morejo pa nastopati kot vodje projekta na objektih, katerih druge stoke so bistvenega pomena za delovanje objekta in njegovo umeščenost v prostoru (npr. daljnovod – elektroinženirji, plinovod – strojni inženirji, stanovanjske stavbe ter stavbe v javni rabi - arhitekti,itd.).

Imenovanje revizorja za revidiranje izkazov poslovanja in letnega poročila Stanovanjskega sklada RS za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Vlada RS je na predlog nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, imenovala revizijsko družbo Valuta, družba za revizijo d.o.o., Maribor, za revidiranje izkazov poslovanja in letnega poročila Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada, za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Zakon o javnih skladih (ZJS-1) namreč določa, da mora letno poročilo javnega sklada pregledati pooblaščeni revizor.  

 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je dne 3. 4. 2019 na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) objavil razpis za javno naročilo Izbira izvajalca za revizijo letnega poročila SSRS 2019 - 2021. Na razpis je do roka za oddajo ponudb prispelo pet ponudb. Po izvedenem pregledu je bil kot najugodnejši ponudnik izbrana družba Valuta, družba za revizijo d.o.o., Maribor. Odločitev o izidu javnega naročila z dne 18. 4. 2019 je postala pravnomočna.

 

Iskalnik