Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 62. dopisne seje Vlade RS s področja MOP

Vlada RS je na 62. dopisni seji obravnavala 4 točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2019

Vlada RS je sprejela Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2019, ki znaša 107,31 evra.

Upravljavci naprav ali operatorji zrakoplovov, ki so vključeni v sistem trgovanja z emisijskimi kuponi, morajo v register EU do 30. aprila tekočega leta predati emisijske kupone v količini, ki ustreza količini emisije toplogrednih plinov (TGP), ki sta jo naprava ali zrakoplov izpustila v ozračje v preteklem letu. Količina emisije TGP je razvidna iz poročila o emisijah TGP in poročila o njegovem preverjanju. Če upravljavec naprave ali operator zrakoplova do 30. aprila tekočega leta ne izpolni svoje obveznosti, mora plačati penale za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki jo je naprava izpustila v ozračje in je presegla količino emisijskih kuponov, predanih v register EU. Višina penalov za leto 2018 je bila 105,62 evra. V skladu z na Zakonom o varstvu okolja se višina penalov od 1. januarja 2013 vsako leto poveča za evropski indeks cen življenjskih potrebščin, njihovo višino pa določi vlada s sklepom.

Sprememba projekta v NRP »Nadgradnja in vzdrževanje programske in licenčne opreme«

Vlada RS je sprejela sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019 – 2022  skladno s prilogo spremeni projekt 2550-19-0018 Nadgradnja in vzdrževanje programske in licenčne opreme.

Z novelacijo investicijskega programa za nadgradnjo in vzdrževanje programske in licenčne opreme se vključujejo nove vsebine, ki jih pri uvrščanju projekta Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) še ni moglo zajeti, ker niso bile dorečene: izvedba javnega naročila za vzdrževanje spletne strani Life Slovenija; izvedba javnega naročila za najem internet strežnika in vzdrževanje in nadgradnjo baze podatkov za spremljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja; vzdrževanje spletne strani projekta FRISCO 1; nadgradnja in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema (PIS) za evidentiranje upravnih aktov, skupni prikaz stanja prostora in javni vpogled v informativne podatke, ki se vodijo v okviru PIS.

V letih 2019 – 2022 so za izvajanje upravnih nalog MOP predvidene aktivnosti, ki bodo omogočale bolj transparentno delovanje organizacije in zagotavljanje pogojev za dosego zastavljenih ciljev. Cilji programa so čim bolj smotrna poraba predvidenih proračunskih sredstev in  učinkovitost na področju delovanja notranje organizacijskih enot.

Skupna vrednost projekta po novelaciji investicijskega programa znaša 411.824 EUR, investicija se bo izvajala skladno s časovnim načrtom do 31. 12. 2022. 

Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Alpske konvencije v obdobju avstrijskega predsedovanja 2017 – 2018

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Alpske konvencije v obdobju avstrijskega predsedovanja  2017 – 2018.

Avstrijske prioritete predsedovanja, ki je potekalo pod geslom »Varstvo in raba«, so bile podnebne spremembe in vloga žensk v gorskem svetu. Poleg rednih zasedanj, konferenc, delavnic in priprave poročila so potekale tudi nekatere aktivnosti, ki so bile zastavljene že v času nemškega predsedovanja. Tako je bil sprejet Akcijski načrt za zeleno gospodarstvo, sistem Podnebnih ciljev za Alpe 2050 ter 7. Poročilo o stanju Alp na temo obvladovanja tveganj naravnih nevarnosti.

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s centralnimi pečmi na lesno gorivo

Vlada RS je sprejela odgovor na pisno vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s centralnimi pečmi na lesno gorivo.

Vlada v odgovoru med drugim navaja, da dimnikarji in dimnikarske službe ravnajo v skladu s  trenutno veljavno zakonodajo. Program porabe sredstev Sklada za podnebnega sklada za leto 2019 predvideva približno 148 mio EUR za namen zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Za namen zamenjave starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami je s pogodbo med Ministrstvom za okolje in prostor in Eko skladom namenjenih v letu 2019 približno 31,8 mio EUR. Višina subvencije za omenjeno aktivnost se giblje med 20 in 60 % stroška naložbe oz. doseže celo 100 % za socialno šibke občane.

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dimnikarskih storitvah in na njegovi podlagi izdanih predpisov izvaja več inšpekcij. Glavnina nadzora sodi v pristojnost Inšpekcije za okolje in naravo. Inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb, ki se nanašajo na zmanjšano varstvo pred požarom in s tem povezano odpravo pomanjkljivosti.