Skoči do osrednje vsebine

Julijske novice programa ESPON

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic EU in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Aktualni razpisi

Razpis za izvedbo ciljne raziskave »Prostorsko načrtovalske prakse s podatki digitalnih prostorskih načrtov« - DIGIPLAN. Namen raziskave je izvedba primerjalne analize uporabe digitalnih prostorskih podatkov na Danskem, Norveškem in v Švici (organizacija, financiranje, sedanja in načrtovana uporaba podatkov). Analiza bo vključevala še pregled uporabe teh podatkov v dvanajstih dodatnih državah vključenih v ESPON. Rok za prijavo na razpis je 12. september 2019. Razpis je objavljen na luksemburškem nacionalnem portalu javnih naročil. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na spletni strani ESPON.

Razpis za izvedbo ciljne raziskave »Prostorska dinamika in scenariji celostnega teritorialnega razvoja za funkcionalno območje Srednje Evrope« – CE FLOWS. Namen raziskave je opredeliti prostorsko dinamiko in obstoječe funkcionalne tokove na območje regij Srednje Evrope. V raziskavi bo poudarek še na vlogi struktur transnacionalnega sodelovanja pri pripravi mehanizmov upravljanja in rešitev za zmanjšanje gospodarskih in socialnih razlik na območju. Rok za prijavo na razpis je 12. september 2019. Razpis je objavljen na luksemburškem nacionalnem portalu javnih naročil. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na spletni strani ESPON.

Razpis prostega delovnega mesta

Vodja enote za »Dejstva o prostoru in ozaveščanje« (Head of unit »Evidence and Outreach«). Rok za prijavo na razpis je 2. september 2019. Dodatne informacije.

Napoved prihodnjih razpisov

Aplikativna raziskava - Digitalni prehod pri izvajanju državnih in javnih storitev (Digital transition of government and public services); ciljne raziskave - Strategija upravljanja eko(nomskih) pomorskih  grozdov - ERMES (European Research for Maritime Eco(nomic) clusters govrnance Startegy); vodilni deležnik: regija Liguria (IT); Razvoj metropolitansko-regionalne podobe, ki temelji na medsebojno povezanem pristopu k analizi socialnih učinkov gospodarskega prestrukturiranja v urbani regiji Milano-Bologna- IMAGINE (Developing a metropolitan-regional imaginary, based on an interrelated approach to analysing sociospatial effects of economic restructuring in Milan-Bologna urban region) ; Glavni deležnik: Mesto Milano (IT); ESPON orodja - ESPON 2020 Database Portal, II. faza; RIMAP Nadgradnja spletnega katografskega orodja; Orodje za kartiranje območij teritorialnega sodelovanje Kazalniki na podlagi masovnih podatkov. Dodatne informacije.