Skoči do osrednje vsebine

MOP v javno obravnavo podal osnutek OP odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno srede, 21. avgusta 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Pregledovanje prostorskih in opisnih podatkov osnutka noveliranih aglomeracij je možno preko spletnega pregledovalnika »Atlas UWWTD«. Uporabniško ime: aglo2019; geslo: aglo2019.

Operativni program je izvedbeni akt, s katerim se za vsako posamezno aglomeracijo, za katere je v predpisanih rokih treba zagotoviti opremljenost z javno infrastrukturo oziroma ob izpolnjevanju predpisanih pogojev opremljenost z drugo ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, podrobneje določijo zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode in roki za dosedanje teh zahtev. Z operativnim programom se podrobneje določijo tudi obveznosti v zvezi z opremljanjem posameznih objektov na območjih izven meja aglomeracij, oziroma na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo in opremljanje z javno kanalizacijo tudi ni predpisano.

Operativni program zajema zlasti naslednje vsebinske sklope: Pregled stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja z blatom;Ukrepi, ki se nanašajo na: novelacijo aglomeracij in spremembe aglomeracije glede na predhodni Operativni program, ocena stopnje priključenosti v aglomeracijah in izven aglomeracij, ukrepi za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ukrepi za padavinsko odpadno vodo, ter ukrepi za zagotavljanje predpisane opremljenosti na območjih izven meja aglomeracij; Ekonomska analiza ukrepov; Akcijski načrt za odpravo nepravilnosti v vseh aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE ter oceno sredstev za izvedbo akcijskega načrta.

 

Osnutek dokumenta s prilogami in podatkovnim slojem osnutka noveliranih aglomeracij