Skoči do osrednje vsebine

Sprejet Pravilnik o elaboratu ekonomike

Ministrstvo za okolje in prostor je sprejelo Pravilnik o elaboratu ekonomike, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019. Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi..

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)  je uvedel  obvezo občine, da skupaj s postopkom priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) in občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) pripravi tudi elaborat ekonomike. Ta dokument izkazuje kakšne bodo finančne posledice v prostorskih aktih načrtovane prostorske ureditve za katere bo treba zagotoviti novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter družbeno infrastrukturo. Elaborat ekonomike je namenjen pravočasni informiranosti in finančni vzdržnosti ter odgovornosti pri pripravi OPN oziroma OPPN. Obveznost priprave elaborata je vezana na to, ali se z OPN ali OPPN načrtujejo  ureditve, ki bodo potrebovale dograditi ali zgraditi komunalno opremo in družbeno infrastrukturo.

Objava pravilnika v uradnem listu