Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 38. redne seje Vlade RS s področja MOP

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada RS je na 38. redni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami v letu 2018

Vlada RS je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami v letu 2018 (maj, junij, julij, oktober).

Vlada se je seznanila s škodo in ugotovila, da skupna končna ocena neposredne škode znaša 68,1 milijona evrov ter v vseh štirih posameznih naravnih nesrečah presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2018 (2.902.860 evrov) in je tako dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo skupni Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami v letu 2018 (maj, junij, julij, oktober), v skupni višini 31,5 milijona evrov. Sredstva za leto 2019 se zagotavljajo za izvedbo prioritetnih obnov v okviru proračunske rezerve v skupni višini 15 milijonov evrov. Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se ukrepi ne bi izvajali in so opredeljenih z zakonom.

Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za Osrednje vadišče Slovenske vojske

Vlada RS je sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za Osrednje vadišče Slovenske vojske (OSVAD).

Osnovni cilji načrtovanih ureditev so: posodobitev vojaške infrastrukture območja OSVAD, ki že služi obrambnemu namenu; zagotavljanje varnosti ljudi, živali in premoženja na tem območju, zagotavljanje pogojev za: ohranjanje kulturne dediščine, varstvo narave, varstvo okolja in naravnih dobrin, upravljanje voda in varovanje zdravja ljudi.

Prostorske ureditve bodo obsegale rekonstrukcije in odstranitev nekaterih obstoječih objektov in infrastrukture ter gradnjo novih objektov in infrastrukture potrebne za izvajanje vadbenih aktivnosti Slovenske vojske: vadišče Poček, vključno s centrom Bile; strelišče Bač; varnostno območje; interna komunalna, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura za izvajanje; navezava območja na komunalno, elektroenergetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo; varnostno nadzorni in opozorilni sistem na cestah, ki potekajo skozi območje državnega prostorskega načrta; okoljevarstveni ukrepi in ureditve.

Območje DPN leži v petih občinah: Postojna, Pivka, Cerknica, Loška dolina in Ilirska Bistrica. Glede na načrtovane prostorske ureditve in dopustne rabe se deli na ožja območja, namenjena izključno izvajanju dejavnosti obrambe in na širše varnostno območje, v katerem ni načrtovanih prostorskih ureditev. Ožji območji, izključno namenjeni dejavnosti obrambe, sta vadišče Poček in strelišče Bač. Vadišče Poček leži v občini Postojna, razen dveh manjših dislociranih enot (artilerijska opazovalnica in vadbeni položaj veliki Javornik), ki delno ležita tudi v občinah Cerknica in Pivka. Njegovo varnostno območje poleg v občini Postojna leži tudi v občinah Pivka, Cerknica, Loška dolina in Ilirska Bistrica. Strelišče Bač v celoti leži v občini Ilirska Bistrica. Njegovo varnostno območje poleg v občini Ilirska Bistrica leži tudi v občini Pivka.

Soglasje k pobudi Občine Mirna Peč za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju DLN za avtocesto na odseku Ponikve - Hrastje

Vlada RS je Občini Mirna Peč izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega lokacijskega načrta (DLN) za avtocesto na odseku Ponikve - Hrastje, na zemljišču v k.o. Hmeljčič.

Pobuda Občine Mirna Peč se nanaša na prostorski razvoj industrijskih in proizvodnih dejavnosti med naseljema Mirna Peč in Dolenja vas v neposredni bližini AC odseka Ponikve – Hrastje. Obe coni, industrijska in gospodarska, se urejata na podlagi veljavnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). Občina želi območji medsebojno povezati z novo lokalno cesto in komunalno infrastrukturo, hkrati pa zaokrožiti površine za namen proizvodnje, industrije in storitvenih dejavnosti.

Odločba o zavrnitvi pritožbe Zveze Društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri – Moja Mura, zoper odločbo MOP

Vlada RS je izdala odločbo, s katero se zavrne pritožba Zveze Društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri – Moja Mura, zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) št. 35409-128/2014/-MKO/100 z dne 29. 1. 2018.

V pritožbi je pritožnik uveljavljal kršitev pravil postopka, napačno uporabo materialnega prava in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje ter vladi predlagal, da naj pritožbi ugodi, odpravi izpodbijano odločbo in vrne zadevo, skupaj z ustreznimi navodili prvostopenjskemu organu v ponovno obravnavo.

MOP je pritožbe ocenil bodisi kot neutemeljene bodisi, da ne držijo in je vladi predlagal, da pritožbo zavrne.