Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija opozorila Slovenijo na možnost začasne zaustavitve plačil z naslova evropske kohezijske politike

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo prejeli pismo Evropske komisije (EK), v katerem opozarjajo na možnost začasne zaustavitve plačil sredstev evropske kohezijske politike iz bruseljske blagajne v slovenski proračun. Kot je v obvestilu navedla EK, bi lahko do potencialne začasne zaustavitev plačil prišlo zaradi pomanjkljivosti v informacijskem sistemu e-MA, kar je aprila na seji odbora DZ za evropske zadeve napovedal tudi minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Iztok Purič. Skladno z ustaljenimi postopki imajo države članice v takem primeru na razpolago dva meseca časa, da se odzovejo na v pismu izpostavljene ugotovitve. Ko bo EK proučila odziv Slovenije, bo sprejela odločitev, ali začasno zaustavitev plačil dejansko tudi realizira. Ne glede na to izvajanje projektov, podprtih s sredstvi evropske kohezijske politike, poteka nemoteno.

EK v pismu Slovenijo opozarja na možnost potencialne začasne zaustavitve plačil za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v kolikor ne odpravi pomanjkljivosti v informacijskem sistemu e-MA, ki jih je v reviziji sistema izvajanja evropske kohezijske politike aprila 2018 ugotovil revizijski organ - Urad RS za nadzor proračuna (UNP). Slednji je v revizijskem poročilu sistem izvajanja ocenil z oceno dve, kar pomeni, da sistem deluje vendar so potrebne določene izboljšave. Pri poglavju, kjer pa je ocenjeval delovanje informacijskega sistema e-MA, pa je podal oceno tri, kar pomeni, da sistem deluje delno, vendar so potrebne znatne izboljšave. Ker gre za tehnično strokovna vprašanja, je za UNP informacijski sistem ocenil tudi zunanji izvajalec v tematski reviziji informacijskega sistema. Na osnovi poročila zunanjega izvajalca je UNP v decembru 2018 izdal 27 priporočil za njegovo izboljšavo. K reševanju problematike smo v SVRK, organu upravljanja sistema izvajanja evropske kohezijske politike, takrat pristopili s podrobnim akcijskim načrtom za odpravo pomanjkljivosti, kjer smo jasno definiral vse potrebne aktivnosti za čim prejšnjo izpolnitev vseh revizijskih priporočil. Akcijski načrt se je iztekel včeraj. UNP-ju smo že poročali o izpolnjevanju njihovih priporočil. UNP mora sedaj preveriti ustreznost njihovega izpolnjevanja.


Minister Purič je ob prejemu pisma poudaril: »Pomanjkljivosti informacijskega sistema, izpostavljene v pismu EK, so znane že dalj časa. V SVRK ukrepe za optimizacijo informacijskega sistema intenzivno izvajamo, zato verjamem, da se bomo lahko potencialni začasni zaustavitvi plačil iz bruseljske blagajne tudi izognili. Tud v najslabšem primeru, da bi se na EK odločili za začasno zaustavitev plačil, razpoložljiva sredstva obdobja 2014-2020 za Slovenijo nikakor ne bi bila izgubljena«. Gre za standardne postopke EK s ciljem zagotovitve učinkovitega izvajanja evropske kohezijske politike ter smotrne porabe sredstev strukturnih in investicijskih skladov EU. Morebitna potencialna začasna zaustavitev plačil iz bruseljske blagajne v slovenski proračun prav tako ne bi imela vpliva na izplačila upravičencem (občinam, podjetjem, NVO-jem, itd.), ki lahko sredstva koristijo vključno z letom 2023. Proces izplačil iz slovenskega proračuna za EU projekte v takem primeru teče nemoteno, saj je v Sloveniji uveljavljen t. i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz nacionalnega proračuna. To pomeni, da se sredstva za izvajanje projektov najprej »založijo« oz. izplačajo iz proračuna, zatem pa izvedejo povračila iz bruseljske blagajne v državni proračun. Povračila se torej izvršujejo naknadno in neposredno ne vplivajo na plačila upravičencem.