Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor na 36. redni seji Vlade RS

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada RS je na 36. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor. Vlada je med drugim sprejela sprejela letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2019. Za izvajanje letnega programa za leto 2019 je zagotovljenih 795.500 EUR.

Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini

Vlada RS se je seznanila s poročilom o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2018 in sprejela letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2019. Letni program ukrepov za leto 2019 je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Občino Mežica in Občino Črna na Koroškem, Agencijo RS za okolje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, OE Ravne na Koroškem. Za izvajanje letnega programa za leto 2019 je zagotovljenih 795.500 EUR.

 

Sanacijski ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini potekajo že deseto leto, in sicer na podlagi Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Odlok). V dobrem desetletju izvajanja programa je bil dosežen napredek. Podoba krajev v Zgornji Mežiški dolini se je izboljšala, urejena so bila otroška igrišča, preplaščene številne makadamske površine, urejene fasade nekaterih stavb. V šolske programe so bile vključene vsebine v povezavi s preprečevanjem izpostavljenosti svincu, otroci pa dobivajo dodatno varovalno prehrano. Prvih nekaj let izvajanja programa so se zmanjšale tudi povprečne vrednosti svinca v krvi triletnih otrok. Lani so znova preverili vrednosti svinca v krvi otrok, ki so bile sicer nižje kot leta 2008, vendar nekoliko višje kakor leta 2013. Glavni ukrepi se bistveno niso spremenili, je pa poostren nadzor nad gradbenimi posegi, ki se izvajajo v Mežiški dolini (preprečevanje prašenja, uporaba materialov, ki niso obremenjeni z nevarnimi snovmi). V letošnjem letu bo še več pozornosti namenjeno ozaveščanju in informiranju glede nevarnosti svinca na vseh ravneh ter vzdrževanju že saniranih območij.

Uredbo o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe zdravilišč Terme Topolščica

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica. 

 Spremembe in dopolnitve uredbe so  potrebne zaradi dodatne rabe termalne vode (ogrevanje in hlajenje (klimatizacija)), povečanih količin vode, razmejitve rabe termalne vode in  izmere novih koordinat izvira termalne vode.

Aneks v zvezi z rabo vode

Vlada RS je sklenila  aneks št. 1 h koncesijski pogodbi z dne 12. 1. 2017 v zvezi z rabo vode iz vrtine B-1/09 za proizvodnjo pijač v Sončni elektrarni Bah Dragica Bah s.p.

 S tem aneksom se koncesionarju podaljšuje rok za izgradnjo polnilnice, in sicer za dve leti in omogoči, da se v vmesnem času voda polni na drugi lokaciji.

Poročilo medresorske delovne skupine za preučitev ureditve izplačevanja nadomestil za omejeno rabo prostora za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Vlada RS se je seznanila s Poročilom medresorske delovne skupine za preučitev ureditve izplačevanja nadomestil za omejeno rabo prostora za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Vlada je naložila Ministrstvu za okolje in prostor, da kot prednostni ukrep pri zagotavljanju dolgoročne finančne vzdržnosti delovanja Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, pripravi predlog novelirane Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta.

 Naloga medresorske delovne skupine je bila preučitev dosedanje ureditve izplačevanja nadomestil za omejeno rabo prostora za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ter predlog možnih rešitev izplačevanja nadomestil za omejeno rabo prostora glede na vsebino nadomestila ter zavezanca za plačilo, vključno s prednostmi in slabostmi teh možnih rešitev. 

 Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem

 Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V odgovoru je pojasnjeno, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) oktobra 2018 zaprosilo vse občine in upravljavce razsvetljave, da posredujejo ministrstvu podatke o načrtu razsvetljave. Posredovanje načrtov razsvetljave s strani upravljavcev razsvetljave še ni zaključeno.

MOP bo na podlagi načrtov razsvetljave pripravil celovito analizo področja svetlobnega onesnaževanja okolja v Sloveniji, kot je navedeno v priporočilih Revizijskega poročila Učinkovitost preprečevanja svetlobnega onesnaževanja z dne 7. 12. 2017, ki ga je izdelalo Računsko sodišče RS.  Z analizo se bo ugotovilo, ali so bili nameni in cilji, zaradi katerih je bila izdana uredba, doseženi. Če cilji niso bili doseženi ali če se bi ugotovila nezadostnost varovanja okolja glede na uporabo novih tehnologij svetilnih teles, načrtuje ministrstvo v letu 2020 novelacijo uredbe.