Skoči do osrednje vsebine

MOP začel s pripravo prvega slovenskega Pomorskega prostorskega načrta

Pomorski prostorski načrt Slovenije (PPN) bo prvi tovrstni prostorski načrt, saj je načrtovanje na morju do sedaj potekalo z državnimi prostorskimi načrti, predvsem za dejavnosti in rabe, ki so v neposredni povezavi s kopnim (na primer pristanišče). Drugih prostorskih načrtov za morje, ki bi določali namensko rabo morja, se do zdaj ni pripravljalo.

V okviru priprave PPN je predvidena podrobnejša obravnava vloge morja in z njim funkcionalno povezanega obalnega območja v okviru prostorskega razvoja države na način, da odraža celostni pristop k načrtovanju in upravljanju morja. PPN bo pripravljen na podlagi prostorskih potencialov za razvoj dejavnosti in rab na morju, kot Akcijski program za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije in bo določil ukrepe in usmeritve za nadaljnje načrtovanje na drugih ravneh.

Zakon o urejanju prostora določa, da se postopek priprave PPN izpelje smiselno v skladu z določbami, ki urejajo postopek priprave regionalnega prostorskega plana. Prvi formalni korak v postopku je priprava izhodišč, v katerih so podani razlogi za pripravo PPN, njegovi vsebinski elementi in ključni izzivi, koraki priprave s predvidenim časovnim okvirom, proces sodelovanja z udeleženci pri urejanju prostora ter podrobnejša predstavitev zakonodajnega okvira. Izhodišča, ki so bila pripravljena na Ministrstvu za okolje in prostor, so bila 16. 5. 2019 predstavljena relevantnim deležnikom, katerih pripombe so smiselno upoštevane v gradivu. V Prostorsko informacijskem sistemu objavljena izhodišča pomenijo začetek formalnega postopka priprave PPN in so gradivo, na podlagi katerega pripravljavec pridobi odločbo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.