Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za razvoj raziskovalne infrastrukture

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitve o finančni podpori za tri projekte razvoja raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora. Za projekte, ki se bodo izvajali na območju obeh kohezijskih regij, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 2,9 milijona evrov. To bo omogočilo sodelujočim bistveno hitrejše, intenzivnejše in visoko kakovostno vključevanje v velike mednarodne projekte in s tem krepitev mreže raziskovalne infrastrukture človeških virov v znanosti ter prost pretok ljudi, zamisli in znanja v evropskem raziskovalnem prostoru.

Osnovni cilj naložbe »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-CERIC« je ureditev razvojno-raziskovalnih prostorov in nabava visoko-tehnološke raziskovalne opreme. To bo zagotovilo osnovne pogoje za razvoj novih tehnologij ter še tesnejše sodelovanje med raziskovalno sfero in uporabniki znanja, s čimer se bo krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni, profitni in neprofitni sektor ter spodbudil interdisciplinarni pristop raziskovanja. Namen projekta je krepitev nacionalnih nosilnih znanstvenih partnerskih institucij v posameznem infrastrukturnem projektu z doseženim statusom »implementirani projekt«. Slednji so vezani tako na prednostna področja Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture kot prednostna področja Slovenske strategije pametne specializacije (S4), kar prispeva k uresničevanju ciljev Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020. Slednja predvideva vključitev v mednarodne projekte na področju raziskovalne infrastrukture. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo projekta znaša 3,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov oziroma 2,5 milijona.

Predmet naložbenega projekta »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-CLARIN« je nakup in vzpostavitev raziskovalne opreme za konzorcij CLARIN.SI. Osnovni namen projekta je omogočiti nadaljnje delovanje repozitorija in obstoječih spletnih storitev CLARIN.SI in nadgradnjo teh sistemov z raziskovalno opremo, ki bo omogočila raziskave, razvoj in izvajanje najsodobnejših metod za označevanje in analizo slovenskega jezika vsej slovenski raziskovalni skupnosti, združeni v konzorcij CLARIN.SI ter po načelih odprtega dostopa tudi širši slovenski in mednarodni raziskovalni skupnosti. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo projekta znaša 466.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov oziroma 373.000 evrov. 

Predmet naložbe »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-DARIAH« je nakup in vzpostavitev raziskovalne opreme za slovensko vejo Digitalne raziskovalne infrastrukture za umetnost in humanistiko, DARIAH-SI. Gre za nakup strežnikov, stikal, diskovnih polij za varnostna kopiranja, strežniške omare, brezprekinitvenega napajanja UPS ter samo vzpostavitev navedene opreme. Z izvedbo navedenih aktivnosti bo zagotovljena posodobitev obstoječe opreme, kar bo DARIAH-SI omogočilo enakopravno vključitev v načrtovano superračunalniško omrežje SLING za namene izvajanja digitalno humanističnih projektov in njihovo vključitev v evropski raziskovalni prostor. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo projekta znaša 98.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov oziroma 78.000 evrov v zahodni kohezijski regiji. 

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.