Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s področja dela Ministrstva za okolje in prostor na 35. redni seji Vlade RS

Vlada RS je na 35. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Uredba o DPN za 110 kV kablovod v MO Koper

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu  za 110 kV kablovod v MO Koper. Sprememba uredbe je bila potrebna zaradi uskladitve tekstualnega in grafičnega dela državnega prostorskega načrta. Zakon o urejanju prostora namreč določa, da je treba zagotoviti medsebojno usklajenost grafičnega in tekstualnega dela.

Podelitev sedmih koncesij za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda

Vlada RS je izdala sedem odločb, s katerimi se koncesija za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda  podeli:

  • na območju srednje Save, družbi Hidrotehnik d.d., Ljubljana;
  • na območju spodnje Save, družbi Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto d.d., Novo mesto;
  • na območju Savinje, družbi Nivo eko, dejavnosti v ekologiji, d.o.o., Žalec;
  • na območju porečja Drave, družbi Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Ptuj;
  • na območju porečja Mure, konzorciju družb Pomgrad – Vodnogospodarsko podjetje d.d., Beltinci (vodilni partner) in Pomgrad, gradbeno podjetje d.d., Murska Sobota (partner);
  • na območju jadranskih rek z morjem, družbi DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Ptuj;

ter za izvajanje del in storitev čiščenja gladine celinskih voda, preprečevanja onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda ter obalne linije morja iz okvira javne službe zaradi naravnih in drugih nesreč na celotnem območju Republike Slovenije družbi Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Ptuj.

Odgovor na poslansko pobudo v zvezi z ureditvijo obrežja Breganščice v Slovenski vasi

Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko pobudo poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ureditvijo obrežja Breganščice v Slovenski vasi.

 V odgovoru je med drugim pojasnjeno, da se je že v  letu 2016 začel izvajati tudi projekt Frisco v sklopu programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška. FRISCO1 vsebinsko obravnava ne-gradbene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti in izboljšanje sistema obvladovanja poplavne ogroženosti. Izboljšano in čezmejno usklajeno kartiranje poplavne ogroženosti in izdelava (izboljšava) čezmejno usklajenih modelov za napovedovanje poplav bosta zagotovila potrebne strokovne podlage in dokumentacijo za predlog in izbor čezmejno usklajenih gradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Projekt se bliža koncu in na porečju Bregane je bilo ugotovljeno, da se poplavna varnost ljudi in premoženja ob Bregani lahko zagotovi le z izgradnjo zadrževalnika visokih vod na ozemlju Hrvaške.

Projekt Frisco pomeni osnovo za nadaljnje postopke umestitve zadrževalnika visokih vod, ki se bodo vodili v okviru dela Slovensko-hrvaške Podkomisije za povodje Sotle, Save in Kolpe.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z lastništvom in vrednostjo nepremičnin

Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z lastništvom in vrednostjo nepremičnin v Republiki Sloveniji.

V dogovoru je med drugim pojasnjeno, da je trenutno evidentiranih 1.025.671 fizičnih oseb, ki so lastniki nepremičnin, medtem ko je pravnih oseba 25.015. Republika Slovenija se šteje kot en lastnik nepremičnin ne glede na obliko zapisa lastništva. Državni organi se ne evidentirajo kot lastniki nepremičnin, ampak kot upravljavci nepremičnin v lasti Republiki Slovenije. Slovenske občine se štejejo kot 212 lastnikov nepremičnin. Vse občine so lastnik vsaj ene nepremičnine. Med lastniki nepremičnin je 15 verskih skupnosti.

Posplošena tržna vrednost vseh nepremičnine v Sloveniji v tem trenutku znaša 123.462.563.825 EUR.

Odgovor na poslansko pobudo v zvezi s poslansko pobudo za sanacijo klifa v piranski občini

Vlada  RS je sprejela na poslansko pobudo mag. Meire Hot v zvezi s pozivom vladi k pomoči Občini Piran za sanacijo klifa.

V odgovoru je pojasnjeno, da Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) aktivno pripravlja Program odprave posledic poplav 2. in 3. februarja 2019. Po potrditvi ponovne ocene škode za območje Občine Piran, s strani  Državne komisije za oceno škode, bo MOP o tem seznanil vlado, in sicer  ob predložitvi  programa odprave posledic te nesreče,  v katerega bo vključena tudi sanacija javne – peš poti med Piranom in Fieso  na območju klifa med Piranom in Fieso  v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi.