Skoči do osrednje vsebine

MOP potrdil odločbo ARSO o potrebni presoji vplivov na okolje v Petišovcih

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ljubljana, 12. 6. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je z odločbo zavrnilo pritožbo družbe Geoenergo d. o. o. Lendava in potrdilo sklep Agencije RS za okolje (ARSO), s katerim je ta odločila, da je treba za nameravani poseg »vzdrževanje proizvodnosti pri pridobivanju mineralnih surovin na območju k. o. Čentiba in k. o. Petišovci« (t. i. hidravlično lomljenje ali »fracking«) izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje (OVS).

MOP je kot pravilno potrdil stališče ARSO (prvostopenjski organ), da gre v obravnavani zadevi za poseg, ki bi lahko imel pomemben vpliv na okolje, zaradi česar je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pred morebitnim posegom pridobiti OVS. Ob tem se je MOP glede na predložena strokovna mnenja, lokacijo posega, oddaljenost nameravanega posega od posameznih vodotokov ter ob upoštevanju, da podzemne vode, podtalnica in kmetijska zemljišča na zadevnem območju nimajo dobrih regeneracijskih sposobnosti, ob upoštevanju načela previdnosti, strinjal s stališčem ARSO, da gre za poseg, za katerega je potrebna presoja vplivov na okolje in pridobitev OVS.

MOP je potrdil ugotovitve ARSO, da se bo drenažni radij povečal in da bo izveden tudi na drugi globinah, kot je bilo predhodno hidravlično lomljenje, nekoliko spremenjen pa bo tudi postopek hidravličnega lomljena, in da gre za poseg, ki ima za posledico spremembe v delovanju naprave in za dela ali posege, ki spreminjajo fizično stvarnost območja.