Skoči do osrednje vsebine

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja - finančni instrumenti evropske kohezijske politike 2014-2020

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Ljubljana, 10. 6. 2019 – Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih. Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Mestne občine so s trajnostnimi urbanimi strategijami (TUS) začrtale razvojne cilje razvoja mest in opredelile prioritetna področja vlaganj v prihodnjem obdobju, katerih financiranje zahteva precej več sredstev od razpoložljivih. Glede na proračunske omejitve in izkazane visoke potrebe po sredstvih za financiranje ključnih projektov urbanega razvoja se tako poleg nepovratnih sredstev ESRR, ki se izvajajo v okviru mehanizma CTN, zagotavlja tudi nepovratna sredstva v obliki ugodnih posojil, in sicer v prvi vrsti za projekte, ki izkazujejo prihodke.  Projekti morajo biti zasnovani v skladu z razvojnimi cilji razvoja mest in prioritetnimi področji vlaganj, kot so jih opredelile slovenske mestne občine v svojih Trajnostnih urbanih strategijah (TUS). Predvideva se izvedba manjšega števila večjih pilotnih projektov (V in Z kohezijska regija).

S kreditom se lahko financira izvedbo projektov prenove ali novogradenj stanovanj in drugih projektov, katerih namen je izvajanje posegov fizične prenove urbanih območij, ki so skladni s cilji TUS enajstih  mestnih občin.

 

Objavljen program