Skoči do osrednje vsebine

Na zasedanju Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Na 6. redni seji se je v Portorožu sestal Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), v katerem sodelujejo predstavniki ministrstev, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in področja enakosti, invalidskih organizacij, lokalnih skupnosti, predstavniki urbanega razvoja, svetov regij, Urada RS za nadzor proračuna, Računskega sodišča RS in Evropske komisije (EK).

Na odboru sta uvodoma svoji poročili predstavila Ministrstvo za finance (organ za potrjevanje) in in Urad RS za nadzor proračuna (revizijski organ). Odbor se je seznanil s stanjem na področju informacijskega sistema organa upravljanja (eMA), stanjem na področju izvajanja finančnih instrumentov 2014–2020, z izvajanjem mehanizma CTN (celostne teritorialne naložbe) in z instrumentom CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) ter sodelovanjem Slovenije v dveh pilotnih projektih: Platforma evropske unije za premogovne regije v prehodu in Pilotni projekt za regije v industrijskem prehodu. Člani so se seznanili tudi z napredkom na področju izvajanja Strategije komuniciranja evropske kohezijske politike 2014–2020 in potrdili njeno prvo spremembo. Prav tako so potrdili Letni načrt vrednotenja in se seznanili z aktivnostmi povezanimi z makroregionalnimi strategijami EU in teritorialnim sodelovanjem v programskem obdobju 2014–2020. 

Leto 2018 je bilo eno od pomembnejših na področju izvajanja evropske kohezijske politike  programskega obdobja 2014–2020. Poleg doseganja pravila n + 3 je bi velik poudarek tudi na spremljanju in doseganju okvira uspešnosti. SVRK je pripravila rezultate doseganja mejnikov uspešnosti in jih predstavila članom odbora. Slednje bo ena od osnov tudi za pripravo spremembe OP v drugi polovici leta 2019. Vse aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2018 so opisane in zajete v Letnem poročilu 2018, ki so ga člani odbora potrdili in pooblastili SVRK, da ga do konca junija uradno pošlje EK.