Skoči do osrednje vsebine

MOP v javno razpravo podal spremembe Zakona o vodah

Ljubljana, 7. 6. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno razpravo podalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Zakon se spreminja z dvema temeljnima vsebinama: ukinitev Inštituta za vode RS (IZVRS) in razširitev možnosti financiranja iz Sklada za vode. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 8. julija 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

pixabay

Ukinitev IZVRS
IZVRS je javni zavod, ustanovljen na podlagi Zakona o vodah leta 2002. Nastal je s preoblikovanjem Vodnogospodarskega inštituta, osrednje slovenske ustanove na področju urejanja voda s 25-letno tradicijo in je izvajal strokovne naloge za podporo upravnim nalogam MOP. V letu 2015 je bila izvedena reorganizacija, spremenjen je bil nabor nalog. Glede na obstoječe in prihodnje naloge IZVRS je ugotovljena najprimernejša rešitev za nadaljevanje izvajanja nalog in zmanjšanje stroškov njegovega poslovanja oz. preprečitev možnega nadaljnjega zadolževanja, ukinitev s koncem letošnjega leta ter prenos njegovih nalog, pravic ter obveznosti in prevzem javnih uslužbencev na MOP.

Razširitev možnosti financiranja iz Sklada za vode
S predlaganim zakonom se dopolnjuje in spreminja določba glede Sklada za vode z vidika namena porabe sredstev tega sklada. Sredstva sklada bi se po tem predlogu namenila tudi za gradnjo vodne infrastrukture, kar vključuje tudi financiranje vzdrževanja objektov in vzdrževalnih del v javno korist, ki se izvajajo na vodni infrastrukturi. Dodatno je omogočeno financiranje izvedbe izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda. S predlagano dopolnitvijo bodo v okviru sklada zagotovljena finančna sredstva v zadostnem obsegu, ki bodo omogočala takojšen pristop k izvedbi izrednih ukrepov, ki izhajajo iz zakona, za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja.
Poleg tega bo iz sredstev sklada omogočeno tudi financiranje celovitih občinskih projektov izgradnje ali obnove sistemov za oskrbo s pitno vodo za zagotovitev javne oskrbe, ki jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov in ni mogoče pridobiti kreditov v ta namen, nakupa obstoječih zasebnih vodovodov s strani lokalnih skupnosti zaradi zagotovitve javne oskrbe s pitno vodo in občinskih projektov izgradnje ali obnove javne kanalizacije v aglomeracijah s skupno obremenitvijo manjšo od 2.000 PE, če jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov in pridobiti kreditov v ta namen.
S tem predlogom je MOP storil tudi korak v smeri implementacije 70.a člena Ustave RS, ki določa pravico do pitne vode na najvišji pravni ravni.

 

Osnutek zakona in javna razprava