Skoči do osrednje vsebine

Zakaj Slovenija potrebuje »Center znanosti«?

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Pogosto slišimo, da brez znanosti ni razvoja, s tem pa tudi ne družbenega napredka in prihodnosti. Vsi se strinjamo z ugotovitvami, da je bilo področje znanosti v preteklih letih v Sloveniji finančno podhranjeno. A poleg povečanja sredstev, dolgoročne vizije razvoja in ustrezne podporne zakonodaje, znanost nujno potrebuje tudi boljšo promocijo in popularizacijo.

O znanosti in raziskavah se namreč pri nas govori premalo in na napačen način. Eden od načinov, kako izboljšati prepoznavnost in ugled znanosti, kako javnosti približati razumevanje znanosti, kako spodbuditi zanimanje javnosti za znanost ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju, je zbrati predstavnike raziskovalne in izobraževalne infrastrukture na enem mestu – v t. i. Centru znanosti.

Težnje po tovrstni infrastrukturi se v Sloveniji pojavljajo že več let, v prid nujnosti in smiselnosti vzpostavitve takšnega objekta pa govorijo številni dejavniki. Učinki, ki jih bo projekt »Center znanosti« dosegal, presegajo učinke, ki jih lahko doseže ena sama organizacija. Zaradi široke usmerjenosti projekta in vključenosti različnih področij - znanosti, tehnologije, izobraževanja, gospodarstva, kulture idr. - bodo učinki projekta večplastni, pri tem pa bo imela investicija vpliv na različna področja.

Na eni strani bo že sam demonstracijski objekt kot tak omogočal prikaz in preizkus novih tehnoloških rešitev ter promocijo in vrednotenje novih tehnologij, s čimer se bo pospešil prenos znanja in tehnologij v prakso, oblikovali se bodo novi standardi. Na drugi strani pa bo »Center znanosti« preko vsebin in aktivnosti, ki se bodo v njem izvajale, dosegal mnogotere učinke: preko prikaza različnih znanstvenih, gospodarskih in drugih dognanj ter dosežkov na enem mestu se bo širil ogled slovenske znanosti, gospodarstva in države nasploh. Spodbujalo se bo inovativnost, podjetniško angažiranost in sodelovanje med gospodarstvom, znanostjo in izobraževanjem, kar bo vodilo v začetke novih uspešnih zgodb, s čimer se bo krepila vloga slovenskega gospodarstva in spodbujalo poslovni potencial.

Preko vzpostavitve prostorskih in delovnih pogojev za vzpostavitev interaktivnih eksperimentov in programov s področja promocije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom bo »Center znanosti« populariziral znanost, raziskovanje, inovativnost, navduševal mlade za študij naravoslovnih in tehničnih ved, razvijal spoznanja o nujnosti povezovanja znanosti in gospodarstva, spodbujal inovativnost in kreativnost mlade generacije, prikazal potrebo po vseživljenjskem učenju, soustvarjal na znanju temelječo družbo in posredno pozitivno vplival tudi na konkurenčno sposobnost slovenskega gospodarstva. Investicija bo zagotovo imela pomembne vplive, tako z vidika družbeno socialnih kot tudi gospodarskih učinkov.

Zasledovanje sodelovanja različnih akterjev je pri projektu »Center znanosti« zelo pomembno tudi z vidika zagotovitve finančnih sredstev. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo predvideli, da se izgradnja »Centra znanosti« financira iz operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020. Če bo projekt »Center znanosti« s strani vlade potrjen, bo morala država zagotoviti del finančnih sredstev iz integralnega proračuna, tako v fazi investicije oziroma izgradnje objekta za kritje neupravičenih stroškov kot tudi kasneje za delovanje javnega zavoda. Predvideno je, da se bo »Center znanosti« financiral večinoma iz tržne dejavnosti (vstopnice, organizacija dogodkov, oddaja predavalnic, seminarji, trgovinica, restavracija ipd.), sredstva pa bo pridobival tudi na javnih razpisih, preko sodelovanja z gospodarstvom, sponzorstev, donacij in tudi iz državnega proračuna.

Naj ob tem še dodamo, da projekt »Center znanosti« ne zasleduje parcialnih interesov posameznih javnih zavodov ali drugih institucij, pač pa temelji na povezovanju in sodelovanju vseh ključnih deležnikov. Na ministrstvu smo se – z namenom, da bi pridobili kar najboljša izhodišča za projekt - odločili za pripravo edinstvene programske naloge, ki bo temeljila na dognanjih slovenskih raziskovalcev, ustvarjalcev, gospodarstvenikov. V ta namen smo objavili povabilo k izkazu interesa za sodelovanje pri pripravi programskih izhodišč in izvajanju aktivnosti za ustanovitev javnega zavoda na področju promocije znanosti v povezavi z izobraževanjem, gospodarstvom in kulturo.

Na podlagi prispelih vlog zainteresiranih deležnikov smo izbrali deležnike z najširšim znanjem. K sodelovanju smo sprva povabili Institut Jožef Stefan, Zavod 404 in Ustanovo Hiša eksperimentov. Slednja je, kljub večkratnim pozivom ministrstva, sodelovanje zavrnila, so se pa (poleg Instituta Jožef Stefan in Zavoda 404) v nadaljevanju odzvali tudi aFRONT, Zavod za prostorsko inovativnost, Univerza v Ljubljani, Tehnološki park Ljubljana, Zavod Kersnikova in drugi, ki se priključujejo.