Skoči do osrednje vsebine

Ustanovljen je bil Svet Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

V prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes prvič zasedal Svet Vlade RS za korporativno upravljanje, ki mu predseduje državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar. Ustanovljen je bil 28. marca 2019 z namenom dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Svet Vlade RS za korporativno upravljanje je strokovno in posvetovalno telo vlade in zanjo opravlja strokovne naloge ter ji nudi pomoč zlasti pri odločanju o zadevah s področja korporativnega upravljanja v Republiki Sloveniji.

Danes je 13-članski svet predsedoval prvič, člani pa so bili v svet imenovani za štiriletni mandat in imajo možnost ponovnega imenovanja. Predsedujoča Eva Štravs Podlogar je ob začetku seje izrazila zaupanje, da bo delovanje sveta proaktivno in vsebinsko konkretno ter izpostavila odgovornost, ki jo člani tega telesa nosijo, saj bodo s svojim delom pomembno prispevali k stabilnosti in večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Obenem se je članom zahvalila za pripravljenost za sodelovanje. V svet so bili namreč imenovani predstavniki institucij, ki se neposredno ukvarjajo z vprašanji, povezanimi s korporativnim upravljanjem in z njim povezanimi področji. »Z vašim znanjem in izkušnjami, ki ste si jih pridobili na vašem delovnem področju, želimo oblikovati gojišče za strateški razmislek o tem, kje smo, kje so izzivi, kam bi morali usmeriti dodatno pozornost, in posledično predlagati zaključke, priporočila in predloge Vladi RS, ministrstvom in drugim organom, da naredijo ustrezne korake naprej, da področje korporativnega upravljanja v Sloveniji dvignemo na višji nivo,« je poudarila predsedujoča.

Predsedujoča je za svojega namestnika predlagala Gorazda Podbevška iz Združenja nadzornikov Slovenije, Svet je njen predlog potrdil, obenem pa za sekretarko Sveta imenoval Katjo Gregorčič Belšak, ki je na ministrstvu zaposlena ravno na področju korporativnega upravljanja in širšega prava družb.

Svet je danes sprejel poslovnik o delu ter program dela za tekoče in prihodnje leto. Svet bo tako oblikoval predloge za razvoj in izboljšanje korporativnega upravljanja v Republiki Sloveniji in sprejemal usmeritve za pripravo predlogov sprememb predpisov s področja korporativnega upravljanja in sorodnih področij v Republiki Sloveniji. Prav tako bo sprejemal usmeritve za pripravo predlogov predpisov za prenos evropskega pravnega reda v slovenski pravni red s področja korporativnega upravljanja in sorodnih področij. Oblikoval bo tudi stališča do posameznih vprašanj s področja korporativnega upravljanja in sorodnih področij v Republiki Sloveniji ter svetoval pri oblikovanju politik in spremembah predpisov, ki vplivajo na korporativno upravljanje in sorodna področja v Republiki Sloveniji.

Ker je trenutno v javni obravnavi tudi novela Zakona o gospodarskih družbah – 1K, so člani Sveta sklenili, da se bodo po potrebi jeseni sestali posebej na to temo, saj ima noveliranje tako pomembnega zakona velik vpliv na konkurenčnost našega gospodarstva.