Skip to content

Coronavirus disease COVID-19

Current information and instructions are available on the Coronavirus disease COVID-19 website

Direktorat za kopenski promet opravlja strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na razvoj, investicije in varnost na področju:

- cest, cestninskega sistema v RS ter vzdrževanja in upravljanja cestne infrastrukture,
- cestnega prometa in logistike,
- železnic in žičnic.


V delovno področje Direktorata za kopenski promet med drugim sodi tudi:

- izvajanje Strategije razvoja prometa v RS ter zagotavljanje sredstev za redno in enakomerno financiranje prometne infrastrukture;

- usklajevanje prometnih povezav s sosednjimi državami in v okviru EU;

- spremljanje stanja prometne infrastrukture, trendov gibanja prometnih tokov, aktivnosti in trendov na področju evropske transportne politike;

- uvajanje in vzpodbujanje inteligentnih prometnih sistemov, namenjenih predvsem učinkovitemu obveščanju udeležencev v prometu ter izboljšanju prometne varnosti;

- spremljanje podatkov o prometu in prometnih tokovih ter analiz na osnovi dejanskih podatkov iz infrastrukture;

- optimizacija infrastrukture glede na možne multimodalne povezave;

- priprava zakonskih podlag za izvajanje notranjega in mednarodnega cestnega prevoza potnikov in blaga ter dokumentov s področja cestnega prometa, logistike in intermodalnih prevozov;

- razvoj javne železniške infrastrukture;

- zagotavljanje izvajanja prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu;

- opravljanje upravnih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na področje varnosti prometa vozil, voznikov, prometnih pravil, obratovanja žičniških naprav in smučišč, izdaja pooblastil za opravljanje strokovno tehničnih pregledov na žičniških napravah;

- podeljevanje koncesij za gradnjo žičniških naprav ter izdaja pooblastil vodjem obratovanja žičniških naprav;

- sodelovanje pri pripravi zakonodaje EU in njen prenos v pravni red RS.

Search