Skip to main content

trajnostna mobilnost (sustainable mobility)

Premikanje na trajnostni način, kar vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza, pogon na alternativna goriva in druge oblike mobilnosti, ki manj obremenjujejo okolje in s katerimi se zagotavlja učinkovita in enakopravna prometna dostopnost za vse.

aktivna mobilnost (active mobility)

Hoja in kolesarjenje ter druge oblike mobilnosti, ki vključujejo telesno dejavnost (na primer skiro, rolka).

celostna prometna strategija (integrated transport strategy)

Strateški dolgoročni razvojni dokument za doseganje ciljev celostnega prometnega načrtovanja, ki so določeni s tem zakonom na ravni države, prometnih ali problemskih regij in občin.

celostno prometno načrtovanje (integrated transport planning)

Strateško in ciljno usmerjeno prometno načrtovanje, s katerim so enakovredno obravnavani vsi prometni načini ter v oblikovanje katerega je vključena tudi javnost. Temelji na viziji in ciljih, rezultatih analize in spremljanja stanja prometnega sistema, vrednotenja učinkov ukrepov in vključevanju drugih področij načrtovanja z vplivi na promet.

mikromobilnost (micromobility)

Vse oblike mobilnosti s prevoznimi sredstvi brez motorja ali z lahkimi motornimi vozili. Praviloma prevozno sredstvo uporablja ena oseba (na primer kolesa, električna kolesa, skiroji in električni skiroji, rolke).

mobilnostni načrt (mobility plan)

Dokument, ki celovito obravnava prometno dostopnost določene lokacije (na primer ustanove, novogradnje, delov naselja, rekreacijskih območij) ali dogodka (na primer prireditve, izrednih dogodkov ali ob delih na infrastrukturi) s ciljem izboljšanja dostopnosti lokacije in spreminjanja potovalnih navad uporabnikov.

potovalni način (mode of transport)

Način premikanja ljudi glede na sredstvo, ki se pri tem uporablja, kakor so na primer hoja, kolesarjenje in druge oblike aktivne mobilnosti, javni prevoz, osebni motorni promet.

ranljivi udeleženci v prometu (vulnerable transport users)

Predvsem nemotorizirani udeleženci v prometu, ki so v primeru prometnih nesreč bolj izpostavljeni poškodbam. To so pešci in kolesarji, med njimi pa še posebej otroci, starostniki in funkcionalno ovirane osebe.

večmodalnost (multimodality)

Raba oz. kombiniranje različnih potovalnih načinov ali prevoznih sredstev na posamezni poti.

zadnji kilometer (last mile)

Je prvi in zadnji del vsakega sestavljenega potovanja ali prevoza; na primer »od vrat« do potniškega terminala ali distribucijskega centra ali obratno.