Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za delo delovnih teles in svetov vlade pripravljamo, organiziramo in izvajamo seje odborov vlade, seje Ekonomsko-socialnega sveta in drugih vladnih delovnih teles po nalogu generalnega sekretarja vlade. Zagotavljamo mnenja, odgovore in druga gradiva za oblikovanje stališč vlade do predlogov in prošenj nepooblaščenih predlagateljev, oziroma odstopamo gradiva v reševanje pristojnim organom, razen gradiva Državnega zbora in gradiva s področja mednarodnega sodelovanja.

Usklajujemo delo med pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami v zvezi z gradivom, ki ga resorni organi predložijo v postopek obravnave, ter zavračamo gradiva v skladu s pooblastili generalnega sekretarja vlade. Gradiva usklajujemo s predstavniki civilne družbe, strokovnimi organizacijami in institucijami in, ali socialnimi partnerji.

Proučujemo gradiva vlade in ugotavljamo njihovo skladnost s poslovnikoma vlade in Državnega zbora ter usklajenost s pristojnimi resornimi organi; pripravljamo, organiziramo in izvajamo pogajanja na tristranski ravni o socialnem sporazumu, dogovoru o politiki plač ali druga pogajanja na podlagi sklepa Ekonomsko-socialnega sveta ter sestanke različnih delovnih skupin po sklepu Ekonomsko-socialnega sveta.

Sodelujemo z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in njegovimi telesi, Mednarodno zvezo ekonomsko-socialnih svetov in drugimi podobnimi institucijami ter z ekonomsko-socialnimi sveti držav članic EU in drugih držav; posredujemo med tujimi institucijami, ministrstvi in vladnimi službami ter socialnimi partnerji glede imenovanj, gradiv in obvestil.

Organiziramo delovna srečanja in druge potrebne dejavnosti ob obisku tujih delegacij pri Ekonomsko-socialnem svetu ter se udeležujemo delovnih srečanj, sestankov in konferenc, ki jih organizirajo evropske institucije s področja dela ekonomsko-socialnih svetov.

Pripravljamo poročila in zapisnike odborov in svetov vlade ter sprejete odločitve vlade po dokončni obravnavi na odborih; spremljamo uresničevanje stališč odborov in svetov vlade ter sklepov vlade po dokončni obravnavi na odborih in svetih.

Neposredno spremljamo seje Državnega zbora, spremljamo evropsko zakonodajo in drugo tujo zakonodajo z delovnega področja, vodimo evidence in pripravljamo poročila o delu sektorja ter opravljamo pisarniško-tehnične naloge, povezane z delom sektorja.