GOV.SI

Na oddelku za občo upravo in skupne zadeve opravljamo naslednje naloge: