Skoči do osrednje vsebine

Naselja upravne enote

Občina Sevnica obsega 119 naselij:

- Apnenik pri Boštanju,

- Arto, Brezovo,

- Birna vas,

- Blanca,

- Boštanj,

- Breg,

- Brezje,

- Budna vas,

- Cerovec, Čanje,

- Čelovnik,

- Češnjice,

- Dedna Gora,

- Dolenji Boštanj,

- Dolnje Brezovo,

- Dolnje Impolje,

- Dolnje Orle,

- Drožanje,

- Drušče,

- Gabrijele,

- Gabrje,

- Gornje Brezovo,

- Gornje Impolje,

- Gornje Orle,

- Goveji Dol,

- Hinjce,

- Hinje,Hudo Brezje,

- Jablanica,

- Jelovec,

- Jeperjek,

- Kal pri Krmelju,

- Kamenica,

- Kamenško,

- Kaplja vas,

- Kladje nad Blanco,

- Kladje pri Krmelju,

- Koludrje,

- Kompolje,

- Konjsko,

- Krajna Brda,

- Križ,

- Križišče,

- Krmelj,

- Krsinji Vrh,

- Laze pri Boštanju,

- Ledina,

- Leskovec v Podborštu,

- Log,

- Loka pri Zidanem Mostu,

- Lončarjev Dol,

- Lukovec,

- Mala Hubajnica,

- Malkovec,

- Marendol,

- Metni Vrh,

- Mrtovec,

- Mrzla Planina,

- Novi Grad,

- Okroglice,

- Orehovo,

- Orešje nad Sevnico,

- Osredek pri Hubajnici,

- Osredek pri Krmelju,

- Otavnik,

- Pavla vas,

- Pečje,

- Podgorica,

- Pijavice,

- Podboršt,

- Podgorje ob Sevnični,

- Podvrh,

- Poklek nad Blanco,

- Polje pri Tržišču,

- Ponikve pri Studencu,

- Preska,

- Prešna Loka,

- Primož,

- Račica,

- Radež,

- Radna,

- Razbor,

- Rogačice,

- Rovišče pri Studencu,

- Selce nad Blanco,

- Sevnica,

- Skrovnik,

- Slančji Vrh,

- Slap,

- Spodnje Mladetiče,

- Spodnje Vodale,

- Srednik,

- Stržišče,

- Studenec,

- Svinjsko,

- Šentjanž,

- Šentjur na Polju,

- Škovec,

- Šmarčna,

- Štajngrob,

- Telče,

- Telčice,

- Trnovec,

- Trščina,

- Tržišče,

- Velika Hubajnica,

- Veliki Cirnik,

- Vranje,

- Vrh pri Boštanju,

- Vrhek,

- Zabukovje nad Sevnico,

- Zavratec,

- Zgornje Mladetiče,

- Zgornje Vodale,

- Znojile pri Studencu,

- Žigrski Vrh,

- Žirovnica,

- Žurkov Dol.

 Občina Škocjan obsega 39 naselji:

- Bučka,

- Čučja Mlaka,

- Dobrava  pri Škocjanu,

- Dobruška vas,

- Dolenje Dole,

- Dolenje Radulje,

- Dolnja Stara vas,

- Dule,

- Gabrnik,

- Gorenje Dole,

- Goriška Gora,

- Goriška vas pri Škocjanu,

- Gorenje Radulje,

- Gornja Stara vas,

- Grmovlje,

- Hrastulje,

- Hudenje,

- Jarčji Vrh,

- Jelendol,

- Jerman Vrh,

- Klenovik,

- Mačkovec pri Škocjanu,

- Male Poljane,

- Močvirje,

- Osrečje,

- Ruhna vas,

- Segonje,

- Stara Bučka,

- Stopno,

- Stranje pri Škocjanu,

- Škocjan,

-  Štrit,

-  Tomažja vas,

-  Velike Poljane,

-  Zaboršt,

-  Zagrad,

-  Zalog pri Škocjanu,

-  Zavinek,

-  Zloganje.

Iskalnik