Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za investicije in javna naročila opravljamo naloge, ki se nanašajo na sodelovanje pri pripravi strateških programov ministrstva in razvojnih investicijskih programov. Sodelujemo pri načrtovanju, vodenju, nadzoru nad izvedbo in spremljamo investicije ter pripravljamo analize, poročila in druga gradiva s področja investicij v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

Sektor sodeluje v postopkih pridobivanja sredstev iz virov EU za izvedbo investicij in spremlja investicije ter pripravlja analize, poročila in druga gradiva s področja investicij v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Izvajamo javno naročanje, sklepamo pogodbe ter prevzemamo in obračunavamo izvedena javna naročila. Sodelujemo pri skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije, katerega predmet so nakup zdravil, medicinskih pripomočkov in medicinske opreme za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Spremljamo gospodarjenje z zgradbami in opremo v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Pripravljamo analize in poročila v zvezi z izvedenimi postopki javnega naročanja ter podlage in izvajanje postopkov za financiranje oziroma sofinanciranje investicij lokalnih skupnosti v javne zdravstvene zavode na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Razpolagamo z nepremičninami oziroma drugim opredmetenim premoženjem države, ki je v upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Opravljamo tudi druge naloge, ki se v skladu s predpisi in glede na vsebino dela v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, nanašajo na področje investicijskih vlaganj v javno zdravstvo, ter vse druge zadeve, pomembne za izvajanje investicijskih projektov in javnih naročil. Pripravljamo vsebinske podlage za pripravo predpisov s področja dela.