Skoči do osrednje vsebine

Šolska inšpekcija opravlja neposreden nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo ter opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Ustanove oziroma zavodi, ki opravljajo dejavnost, so vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za izobraževanje odraslih, organizacije in zasebniki, ki izobražujejo po javno veljavnih programih, domovi za učence in dijaški domovi. Nadzore opravljajo inšpektorji v mejah svojih pristojnosti, ki je določena v Zakonu o šolski inšpekciji.

 Temeljna področja nadzora v vrtcih in šolah se, v skladu z 12. členom ZSoll, nanašajo predvsem na:

 1.  izvajanje dejavnosti skladno z aktom o ustanovitvi vrtca oziroma šole, vpisom v sodni register in vpisom v razvid izvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov,
 2. izpolnjevanje pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 3. izpolnjevanje standardov in normativov za izvajanje vzgojno-izobraževalnih in študijskih programov,
 4. dnevno, tedensko in letno organizacijo dela,
 5. ustreznost načrtovanja dela vrtca oziroma šole,
 6. letno in sprotno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela strokovnih delavcev vrtca oziroma šole,
 7. dnevno, tedensko in letno obremenitev otrok in udeležencev izobraževanja,
 8. izvajanje vpisa in izpisa otrok in udeležencev izobraževanja,
 9. preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje otrok in udeležencev izobraževanja,
 10. uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in udeležencev izobraževanja,
 11. uresničevanje pravic in obveznosti strokovnih delavcev, ki skladno z določili zakonov, drugih predpisov ali splošnih aktov sodijo v pristojnost šolske inšpekcije,
 12. sodelovanje staršev z vrtcem oziroma šolo in njihovo pravočasno informiranost o uspehu in napredovanju,
 13. določanje prispevkov staršev in študentov višjih strokovnih šol ter njihovo namensko porabo,
 14. organiziranost otrok in udeležencev izobraževanja, vodenje pedagoške dokumentacije in evidenc ter izdajanje javnih listin,
 15. postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja (direktorja, pomočnika ravnatelja),
 16. oblikovanje in vsebino dela strokovnih organov vrtca oziroma šole,
 17. izvajanje ravnateljevih nalog, ki mu jih nalagajo zakoni in drugi predpisi s področja vzgoje in izobraževanja,
 18. opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v skladu s koncesijsko pogodbo,
 19. uresničevanje pravic otrok in udeležencev izobraževanja s posebnimi potrebami,
 20. uporabo učbenikov.