Skoči do osrednje vsebine

Državni zbor

Državni zbor je predstavniško in zakonodajno telo, ki opravlja vse glavne vloge sodobnega parlamenta: zakonodajno, volilno in nadzorno. V okviru zakonodajne vloge sprejema spremembe ustave, zakone in druge splošne akte, poslovnik, državni proračun in zaključni račun proračuna, ratificira mednarodne pogodbe in razpisuje referendume. V okviru nadzorne vloge odreja zlasti parlamentarne preiskave, odloča o zaupnici in nezaupnici vladi, pa tudi obtožbi predsednika republike, predsednika vlade in ministrov pred ustavnim sodiščem. V okviru volilne vloge imenuje in razrešuje visoke državne funkcionarje.

Državni zbor je kolegijsko telo, ki ima 90 poslancev, državljanov Republike Slovenije. V njem so posebej zastopani tudi pripadniki italijanske in madžarske skupnosti, saj ima vsaka narodna skupnost zagotovljeno eno poslansko mesto ne glede na število njenih pripadnikov.

Člani državnega zbora

Poslanci so izvoljeni neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem. Za poslanca je lahko izvoljen vsak državljan, ki je dopolnil 18 let in mu ni bila odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica čez polnoletnost.

Poslanski mandat traja štiri leta, lahko pa se konča prej zaradi razpusta državnega zbora in predčasnih volitev. Mandatna doba državnega zbora je lahko tudi daljša kakor štiri leta, vendar le v primeru vojne ali izrednega stanja.

Poslanci opravljajo poslansko funkcijo poklicno, zaradi česar zanje velja nezdružljivost funkcije poslanca z nekaterimi drugimi funkcijami ali dejavnostmi.